برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  3 , شماره  2 ; از صفحه 167 تا صفحه 181 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير کاربرد نيتروژن بر کارايي جذب و ذخيره سازي آن در ارقام گندم نان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی، استان آذربایجان غربی، ایران
 
چکیده: 

امروزه به دلايل اکولوژيکي و اقتصادي گرايش به سمت سيستم هاي کشاورزي پايدار و کم نهاده رو به افزايش است. نيتروژن يکي از نهاده هاي اصلي در اين سيستم بوده که در آلودگي خاک و آبهاي زير زميني نقش مهمي دارد. بنابراين به منظور ارزيابي تنوع جذب و مصرف و در نتيجه کاهش مصرف نيتروژن، اين آزمايش در سال زراعي 87-1386 بصورت طرح کرت هاي يکبار خرد شده در قالب بلوکهاي کامل تصادفي در سه تکرار اجرا گرديد که در آن کود نيتروژنه در دو سطح بدون مصرف و مصرف 200 کيلوگرم کود اوره در هکتار به عنوان عامل اصلي و 20 ژنوتيپ گندم نان (Triticum aestivum L.) به عنوان عامل فرعي در نظر گرفته شدند. نتايج نشانگر تنوع بالايي براي کاهش مصرف نيتروژن در بيشتر صفات بود. تجزيه واريانس اختلاف آماري بسيار معني داري براي ارقام در صفات نشان داد. اثر متقابل ژنوتيپ × نيتروژن نشانگر اختلاف آماري معني دار در سطح احتمال 1% براي وزن هزاردانه، غلظت نيتروژن دانه، غلظت نيتروژن کاه و کلش، عملکرد نيتروژن دانه، کارايي جذب و کارايي مصرف نيتروژن و براي تعداد دانه در سنبله در سطح احتمال 5% و عدم معني داري براي صفات عملکرد دانه، تعداد سنبله در متر مربع، شاخص برداشت و شاخص برداشت نيتروژن بود. مقايسه ميانگين صفت عملکرد دانه نشان داد که ارقام کوهدشت، چمران و قوبوستان در هر دو سطح نيتروژن برتر از سايرين بودند. اما ارقام زاگرس، طالع- 38 و گونش لي در N0 عملکرد بالا و N+ عملکرد پايين نشان دادند. کارايي جذب نيتروژن و کارايي استفاده از نيتروژن تنوع بالايي براي همه سطوح نيتروژن، ژنوتيپ و اثر متقابل نشان داد. مقايسه ميانگين کارايي جذب ارقام قوبوستان، طالع- 38، زاگرس و کوهدشت در هر دو سطح نيتروژن برتر از ساير ارقام و اکينچي، آرتا، اترک و چمران در N0 کارايي بالايي نشان دادند. مقايسه ميانگين کارايي مصرف نيتروژن ارقام گونش لي، طالع- 38 و دريا نشان داد هر سه اين ارقام در هر دو سطح نيتروژن کارايي بالايي داشتند. رقم نورلو- 99 بيشترين حساسيت را نسبت به کاهش مصرف نيتروژن دارا بود. بررسي مقايسه ميانگين عملکرد دانه، کارايي زراعي جذب و مصرف نيتروژن، در اين آزمايش مشخص نمود که ارقام قوبوستان، کوهدشت و چمران براي اهداف اصلاحي برتر از سايرين مي باشند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی