برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه کمال گرايي و خودکارآمدي با اهمال کاري در کارکنان بيمارستان دولتي شهر فراشبند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

مقدمه: نيروي انساني مسووليت پذير و کارآمد به عنوان مهمترين سرمايه يک سازمان محسوب مي شود و نقش مهمي را در دستيابي به اهداف آن سازمان بازي مي کند. در سازمانهايي که کارکنان آن اهمال کارند، عدم تحول و افت عملکرد از چالشهاي سازماني آنها خواهد بود. پژوهش حاضر با هدف بررسي رابطه بين کمال گرايي و خودکارآمدي با اهمال کاري در کارکنان بيمارستان دولتي شهر فراشبند انجام شده است.
روش: پژوهش حاضر از نوع همبستگي است. نمونه پژوهش شامل 150 نفر (90 مرد و 60 زن) از کارکنان بيمارستان دولتي شهر فراشبند مي باشد که به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه اهمال کاري شوازر و ديل (2000)، پرسشنامه کمال گرايي نجاريان و همکاران (1378) و پرسشنامه خودکارآمدي شرر و مدوکس (1982) استفاده شد. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون، رگرسيون چندمتغيري و آزمون
t مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: نتايج نشان داد که بين کمال گرايي و اهمال کاري رابطه مثبت معني دار (
p<0.01) و بين خودکارآمدي و اهمال کاري رابطه منفي معني دار وجود دارد. همچنين، نتايج رگرسيون حاکي از آن بود که کمال گرايي و خودکارآمدي جمعا 37 درصد از واريانس اهمال کاري را تبيين مي کنند. به علاوه، يافته ها نشان داد که ميان کارکنان زن و مرد از لحاظ ميزان اهمال کاري تفاوت معني داري وجود دارد (p<0.01)، اما از نظر ميزان کمال گرايي و خودکارآمدي ميان آنها تفاوت معني داري مشاهده نشد (p>0.01).
نتيجه گيري: با تعديل کمال گرايي و افزايش خودکارآمدي، مي توان ميزان اهمال کاري را در بين کارکنان سازمانها کاهش داد و به بازده بيشتري دست يافت
.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 208
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی