برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر ضد ميکروبي اسانس گياهان دارويي بابونه آلماني و بابونه کبير

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده کشاورزی، گروه زراعت
 
چکیده: 

زمينه و هدف: از اسانس گل ها و پيکره رويشي بابونه آلماني و کبير در صنايع داروسازي، آرايشي و بهداشتي استفاده فراواني مي شود. هدف اين مطالعه بررسي اثر ضد ميکروبي اسانس گياهان دارويي بابونه و بابونه کبير بود.
روش بررسي: در اين مطالعه تجربي استخراج اسانس از اندام هوايي دو گياه بابونه آلماني و کبير در مرحله گلدهي کامل، با روش تقطير با آب و به کارگيري دستگاه کلونجر انجام شد. جداسازي و شناسايي ترکيب هاي متشکله اسانس ها با استفاده از دستگاه هاي گاز کروماتوگراف و گاز کروماتوگراف متصل شده به طيف سنج جرمي صورت گرفت، سپس با استفاده از تکنيک ميکرودايلوشن خاصيت ضد ميکروبي اسانس هاي مورد نظر با تعيين حداقل غلظت بازدارندگي و حداقل غلظت کشندگي عليه تعدادي از ميکروارگانيسم هاي گرم مثبت و گرم منفي بررسي شد. هم چنين واکنش متقابل اسانس هاي اين گياهان از طريق محاسبه شاخص بازدارندگي افتراقي عليه ميکروارگانيسم ها نيز بررسي شد. داده ها با آزمون آماري چند دامنه اي دانکن تجزيه و تحليل قرار شدند.
يافته ها: حداقل غلظت بازدارندگي اسانس هاي بابونه آلماني و بابونه کبير به ترتيب در دامنه
0.22 تا 4 و 0.09 تا 1 ميلي گرم در ميلي ليتر به دست آمد. محاسبه شاخص بازدارنده افتراقي اسانس اين گياهان عليه ميکروارگانيسم هاي ليستريا مونوسيتوجنز، باسيلوس سوبتيليس و باسيلوس سرئوس وجود فعاليت سينرژيستي و عليه ميکروارگانيسم هاي استافيلوکوکوس اورئوس، اشرشياکلي و سالمونلا تيفي-موريوم فعاليت افزايشي را اثبات نمود.
نتيجه گيري: استفاده هم زمان از دو اسانس بابونه آلماني و کبير داراي اثرهاي بازدارنده قابل توجه بوده و مي توان در راستاي بهينه-سازي استفاده از اسانس ها در کنترل موثر ميکروارگانيسم ها استفاده نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 240
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی