برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مدلسازي معادلات ساختاري ايجاد دانشکده کشاورزي يادگيرنده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

در دنياي در حال تغيير کنوني موسسات آموزشي نيز همانند ساير سازمانها بايد ياد بگيرند و از اين يادگيري براي بهبود فرايندهاي کاري و عملکرد خود استفاده کنند. اين پژوهش با هدف ارزيابي و تحليل نقش مولفه هاي زمينه اي (آرمان مشترک، تفکر سيستمي، فرهنگ سازماني يادگيرنده، ساختار سازماني منعطف، توسعه قابليتهاي شخصي و حرفه اي و رهبري تحول آفرين) و فرايندي (يادگيري سازماني آموزشي) در ارتقاي عملکرد دانشکده هاي کشاورزي (مولفه عملکردي) و تبديل آنها به سازمانهاي يادگيرنده انجام شده است. پژوهش از نوع تحقيقات همبستگي بود که به روش پيمايشي انجام شد. جامعه آماري شامل اعضاي هيات علمي تمام وقت دانشکده هاي کشاورزي دولتي وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بود. نمونه هاي مورد مطالعه با استفاده از جدول کرجسي و مورگان تعداد 329 نفر بودند که به روش نمونه گيري طبقه اي چند مرحله اي و با انتساب متناسب انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه بود که روايي آن بر اساس نظر جمعي از متخصصان تاييد و پايايي آن با استفاده از فرمول آلفاي کرونباخ براي بخشهاي مختلف پرسشنامه بين 0.79 تا 0.95 محاسبه شد. به-منظور تجزيه و تحليل داده ها از مدل معادلات ساختاري و روش حداکثر درست نمايي استفاده و براي اين منظور نرم افزار Lisrel, 8.50  به کار گرفته شد. يافته هاي پژوهش حاکي از وجود داشتن رابطه مثبت و معنادار بين چهار مولفه زمينه اي (آرمان مشترک، فرهنگ سازماني يادگيرنده، ساختار سازماني منعطف و رهبري تحول آفرين) و مولفه فرايندي است. مجموع اين چهار مولفه حدود 90 درصد از تغييرات واريانس متغير فرايندي را تبيين کردند. همچنين، بين مولفه فرايندي و عملکردي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد که حدود 42 درصد از تغييرات واريانس عملکرد دانشکده هاي کشاورزي به وسيله مولفه فرايندي تبيين مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

عباسی، ع.، و حجازی، س.، و ایروانی، ه. (1392). مدلسازی معادلات ساختاری ایجاد دانشکده کشاورزی یادگیرنده. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی, 19(2 (68)), 115-139. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=206858Vancouver : کپی

عباسی عنایت، حجازی سیدیوسف، ایروانی هوشنگ. مدلسازی معادلات ساختاری ایجاد دانشکده کشاورزی یادگیرنده. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی. 1392 [cited 2021April23];19(2 (68)):115-139. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=206858IEEE : کپی

عباسی، ع.، حجازی، س.، ایروانی، ه.، 1392. مدلسازی معادلات ساختاری ایجاد دانشکده کشاورزی یادگیرنده. پژوهش و برنامه ریزی در آموزش عالی, [online] 19(2 (68)), pp.115-139. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=206858. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 50 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی