برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير انواع کودهاي آلي بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه دارويي هميشه بهار (.Calendula officinalis L)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بیرجند
 
چکیده: 

به منظور بهبود عملکرد دانه و افزايش عملکرد کيفي گياهان دارويي، استقرار سيستم کشاورزي پايدار و بکارگيري کودهاي زيستي از اهميت بسزايي برخوردار است. بدليل بررسي اثر کودهاي زيستي بر عملکرد و اجزاي عملکرد گياه دارويي هميشه بهار (.Calendula officinalis L) آزمايشي به صورت فاکتوريل با استفاده از فاکتورهاي کمپوست (بدون کود آلي، کمپوست زباله شهري، کود آلي گرانوله و ورمي کمپوست) و کود فسفاته زيستي (تلقيح و عدم تلقيح) در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با 8 تيمار و 3 تکرار در سال 1389 به اجرا درآمد. مقايسه ميانگين ها توسط آزمون چنددامنه اي دانکن در سطح احتمال %5 انجام شد. نتايج نشان داد که کود فسفات زيستي داراي تاثير معني داري بر روي ارتفاع بوته، عملکرد گل، وزن هزاردانه، تعداد گل و شاخص برداشت دانه نداشت، ولي تاثير آن بر قطر گل، تعداد ساقه هاي فرعي، عملکرد زيست توده، عملکرد بذر و شاخص برداشت بود. همچنين در بيشتر صفات مورد بررسي اختلاف معني داري بين تيمارهاي اعمال شده و تيمار شاهد (بدون کود آلي، بدون تلقيح) وجود داشت. مصرف کودهاي زيستي باعث افزايش معني دار ارتفاع بوته، عملکرد بيوماس، وزن هزاردانه و شاخص برداشت شد؛ درحالي که قطر گل، تعداد ساقه هاي فرعي، عملکرد گل خشک، تعداد گل در مترمربع و عملکرد بذر تحت تاثير قرار نگرفتند. البته در بيشتر صفات کود آلي ورمي کمپوست به همراه کود فسفاته بارور-2 داراي بيشترين مقادير بدست آمده بود و بر افزايش اجزاي عملکرد هميشه بهار اثر مثبت گذاشته و موجب بهبود عملکرد دانه گرديد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 570
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی