برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 76 تا صفحه 82 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي آلودگي صوتي در راه آهن شهري و حومه تهران در سال 1389

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت حرفه‌ای، دانشکده سلامت، ایمنی و محیط زیست، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: آلودگي صوتي يكي از عوامل خطرزا در محيط زيست انساني است كه مي تواند سلامتي روحي، رواني و جسمي انسان را به صورت جدي به مخاطره اندازد. يكي از منابع مهم اين آلودگي، صداي ناشي از ترافيك و حمل و نقل شهري به ويژه سيستم راه آهن شهري (مترو) در محيط زيست مي باشد. در اين مقاله به بررسي و ارزيابي وضيعت صدا در كابين راهبرها و داخل واگن مسافري قطارهاي متروي تهران وحومه پرداخته شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه مقطعي تراز صدا و آناليز فركانس صدا در قطارهاي خطوط يك، دو، چهار و پنج مترو كه هم اكنون از خطوط فعال در شهر تهران و حومه مي باشند، در 354 نقطه مورد اندازه گيري و ارزيابي قرارگرفته است كه 96 نقطه در داخل كابين راهبر و 258 نقطه در داخل واگن قطارها به مدت يك هفته در طي روز در دو وضعيت حركت و توقف قطار انجام شده است. ارزيابي صدا بر اساس استاندارد هواي آزاد مصوب شوراي عالي محيط زيست ايران و سازمان ACGIH انجام شد. همچنين قطارهاي مترو از نظر آلودگي صوتي بر اساس نوع قطار (TM, DC, AC) با يكديگر مورد مقايسه قرار گرفتند. براي اندازه گيري صدا از دستگاه آناليزور دار كاليبره شده مدل CEL–490.450 استفاده گرديد و داده ها با استفاده از روش هاي توصيفي آماري و آزمون t و آناليز واريانس توسط نرم افزار SPSS 18مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين تراز معادل صوتي محاسبه شده داخل واگن در حين حركت برابر 71.9dBA كه به طور معني داري بيشتر از حد استاندارد (65 dBA) مي باشد (p<0.01). در صورتي كه ميانگين تراز معادل صوتي محاسبه شده داخل كابين در حين حركت برابر 73.3dBA كه به طور معني داري كمتر از حد استاندارد (85 dBA) مي باشد (p<0.01). بين ميانگين تراز فشار صوتي (داخل واگن و كابين راهبر) در موقعيت حركت با توقف اختلاف معني داري وجود دارد (p<0.01) اما اختلاف معني داري بين تراز فشار صوتي داخل واگن و كابين راهبرها در موقعيت حركت وجود نداشت (p=0.5). در داخل واگن در فركانس هاي مختلف اختلاف معني داري بين متوسط تراز فشار صوتي در موقعيت حركت و توقف وجود ندارد (p=0.5). اما اين مطلب در مورد كابين در فركانس هاي 500 و 250 اختلاف معني داري بين متوسط تراز فشار صوتي در موقعيت حركت و توقف وجود دارد (P<0.01). قطارهاي نوع TM 1 و TM 2 از لحاظ متوسط تراز معادل صوتي و فشار صوتي در يك سطح (P=0.677) و قطارهاي نوع AC و DC هم در يك سطح قرار دارند (p=0.5) كه به ترتيب متوسط صدا در آن ها برابر 69.5 و 73 مي باشد.
نتيجه گيري: نتايج بدست آمده از اين پژوهش نشان داد كه ميانگين تراز معادل صوتي در داخل كابين ها كمتر از حد مجاز اما در داخل واگن ها بيشتر از حد مجاز است؛ لذا اقدامات كنترلي و اصلاحي براي كاهش صدا در داخل واگن ها ضروري به نظر مي رسد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 229
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی