نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1391 , دوره  9 , شماره  2 ; از صفحه 40 تا صفحه 49 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه تحليلي شاخص توانايي كار و عوامل تعيين كننده آن در ميان پرسنل يکي از شرکت هاي خودروسازي در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: توانايي انجام كار پايه و اساس رفاه و سلامت در زندگي همه افراد مي باشد. فاكتورهاي زيادي بر روي توانايي كار اثر مي گذارند مانند كار و شرايط كار، سازمان دهي كار و ويژگي هاي فردي كارگر. در اين مطالعه به ارزيابي شاخص توانايي كار در ميان كارگران شاغل در گروههاي شغلي مختلف در يك شركت خودروسازي و تعيين ارتباط بين شاخص توانايي كار با ويژگي هاي فردي و فاكتورهاي مرتبط با سبك زندگي پرداخته شد.روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع توصيفي- مقطعي مي باشد. روش جمع آوري داده ها بر اساس بازديد و تكميل پرسشنامه شاخص توانايي كار به صورت نيمه مصاحبه اي مي باشد. جامعه مورد مطالعه شامل 271 نفر از پرسنل يك شركت خودروسازي مي باشد و گروههاي شغلي مورد مطالعه نيز شامل پرسنل اداري، خدمات فني، سالن رنگ، ساخت و مونتاژ بودند. جهت بررسي ارتباط بين شاخص توانايي كار با ويژگيهاي فردي و فاكتورهاي مرتبط با سبك زندگي از آزمون هاي آماري آناليز واريانس يك طرفه، تي مستقل، كروسكال واليس و همچنين براي توزيع طبقه بندي امتياز شاخص توانايي كار در گروههاي شغلي از آزمون آماري كاي اسكوئر و در نهايت به منظور تعيين همبستگي ميان امتياز نهايي شاخص توانايي كار با هر يك از ابعاد پرسشنامه از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده گرديد.يافته ها: ميانگين شاخص توانايي كار در مطالعه حاضر 37.67 با انحراف معيار 5.87 محاسبه گرديد. همچنين توزيع طبقه بندي شاخص توانايي كار بدين صورت بود كه 7.4% در رده (ضعيف)، 36.16% در رده (متوسط)، 38.75% در رده (خوب) و 17.71% در رده (عالي) قرار گرفتند. با افزايش سن، توانايي كار كاهش معناداري از خود نشان داد (P<0.001). همچنين افرادي كه از سطح تحصيلات بالاتري برخوردار بودند امتياز شاخص توانايي كار بهتري داشتند. بين فاكتورهاي مرتبط با سبك زندگي (چاقي، مصرف سيگار، ورزش) و شاخص توانايي كار ارتباط معني داري يافت شد (P<0.001). همچنين بين داشتن سابقه كاري بالاتر، ماهيت فيزيكي شغل و شاخص توانايي كاري پايين ارتباط معني دار وجود داشت (P<0.001).بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج حاصله و بر اساس معيار موسسه بهداشت شغلي كشور فنلاند توانايي كار در مطالعه حاضر در سطح خوب (43-37) قرار مي گيرد، اما با توجه به ميانگين سني جمعيت مورد مطالعه (35سال) ميانگين امتياز شاخص توانايي كار مطلوب نمي باشد. ويژگيهاي فردي مانند سن و فاكتورهاي مرتبط با سبك زندگي از عوامل تاثيرگذار بر توانايي كار هستند. لذا پيشنهاد مي شود كه برنامه هاي پيشگيري كننده مرتبط با بهبود سبك زندگي به منظور افزايش توانايي كار مورد توجه قرار بگيرد كه از جمله اين موارد مي توان به برقراري فعاليت هاي مستمر ورزشي در كارخانه، عدم مصرف سيگار و برقراري رژيم غذايي مناسب جهت برخورداري از وزن ايده آل اشاره كرد. ضمن اينكه توجه به وضعيت سلامتي و ظرفيت هاي عملكردي پرسنل بايد در اولويت برنامه هاي حفظ و ارتقاء توانايي كار قرار بگيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

عیوض لو، م.، و مظلومی، ع.، و فرشاد، ع.، و حسینی، ف. (1391). مطالعه تحلیلی شاخص توانایی کار و عوامل تعیین کننده آن در میان پرسنل یکی از شرکت های خودروسازی در ایران. سلامت کار ایران, 9(2), 40-49. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=206230Vancouver : کپی

عیوض لو میثم، مظلومی عادل، فرشاد علی اصغر، حسینی فاطمه. مطالعه تحلیلی شاخص توانایی کار و عوامل تعیین کننده آن در میان پرسنل یکی از شرکت های خودروسازی در ایران. سلامت کار ایران. 1391 [cited 2022May17];9(2):40-49. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=206230IEEE : کپی

عیوض لو، م.، مظلومی، ع.، فرشاد، ع.، حسینی، ف.، 1391. مطالعه تحلیلی شاخص توانایی کار و عوامل تعیین کننده آن در میان پرسنل یکی از شرکت های خودروسازی در ایران. سلامت کار ایران, [online] 9(2), pp.40-49. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=206230. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 210 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی