برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه گرايش به تفکر انتقادي و يادگيري خود راهبر در دانشجويان پرستاري و مامايي مشهد و نقش آن در موفقيت تحصيلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه لرستان
 
چکیده: 

سابقه و اهداف: آگاهي مدرسين از رابطه يادگيري خود راهبر و گرايش به تفکر انتقادي به عنوان دو مشخصه يادگيري مهم در فراگيران و تاثير آن در موفقيت تحصيلي منجر به ارتقاء فرآيند آموزشي فعال و همچنين کسب نتايج مطلوب ياددهي- يادگيري و موفقيت تحصيلي خواهد شد. بنابراين، هدف از انجام اين مطالعه، تعيين رابطه گرايش به تفکر انتقادي و يادگيري خود راهبر و نقش آن بر موفقيت تحصيلي دانشجويان پرستاري و مامايي بود.
روش بررسي: جامعه آماري اين پژوهش، کليه دانشجويان دانشکده پرستاري و مامايي بودند. نمونه اي به حجم 214 نفر (26 درصد مرد و 74 درصد زن) انتخاب شد. ابزار مورد استفاده، پرسشنامه هاي آمادگي براي يادگيري خودراهبر و گرايش به تفکر انتقادي بودند. روش پژوهش، توصيفي از نوع همبستگي بود. به منظور تجزيه و تحليل داده ها، علاوه بر روش هاي آمار توصيفي (همبستگي پيرسون، ميانگين و انحراف معيار)، از روش آمار استنباطي (
t مستقل) نيز استفاده شد.
يافته ها: نتايج ضريب همبستگي پيرسون نشان داد که بين يادگيري خودراهبر و گرايش به تفکر انتقادي با موفقيت تحصيلي رابطه معناداري وجود ندارد (
P>0.05). اما بين يادگيري خودراهبر و گرايش به تفکر انتقادي، رابطه مثبت و معناداري وجود دارد (r=0.45، P<0.0001 ). نتايج آزمون t نشان داد که در کل مقياس يادگيري خود راهبر و گرايش به تفکر انتقادي بين دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود ندارد (P>0.05) اما بين موفقيت تحصيلي دانشجويان دختر و پسر تفاوت معناداري وجود داشت (P<0.001).
نتيجه گيري: نتايج حاکي از اين است که بين يادگيري خودراهبر و گرايش به تفکر انتقادي با موفقيت تحصيلي رابطه معناداري وجود ندارد، اما بين خود راهبري و گرايش به تفکر انتقادي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قنبری هاشم آبادی، ب.، و گراوند، ه.، و محمدزاده قصر، ا.، و حسینی، س. (1391). بررسی رابطه گرایش به تفکر انتقادی و یادگیری خود راهبر در دانشجویان پرستاری و مامایی مشهد و نقش آن در موفقیت تحصیلی. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد, 7(4 (پیاپی 8)), 15-27. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=205778Vancouver : کپی

قنبری هاشم آبادی بهرامعلی، گراوند هوشنگ، محمدزاده قصر اعظم، حسینی سیدعلی اکبر. بررسی رابطه گرایش به تفکر انتقادی و یادگیری خود راهبر در دانشجویان پرستاری و مامایی مشهد و نقش آن در موفقیت تحصیلی. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد. 1391 [cited 2021October18];7(4 (پیاپی 8)):15-27. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=205778IEEE : کپی

قنبری هاشم آبادی، ب.، گراوند، ه.، محمدزاده قصر، ا.، حسینی، س.، 1391. بررسی رابطه گرایش به تفکر انتقادی و یادگیری خود راهبر در دانشجویان پرستاری و مامایی مشهد و نقش آن در موفقیت تحصیلی. مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی یزد, [online] 7(4 (پیاپی 8)), pp.15-27. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=205778. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 208 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی