برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط خود کارآمدي و انگيزه تحصيلي در بين گروهي از دانشجويان علوم پزشکي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه فوریت‌های پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی قم
 
چکیده: 

سابقه و اهداف: خودکارآمدي به باور هاي فرد درباره توانايي هايش در يادگيري يا انجام کارهاي مهم در زندگي اطلاق مي شود و يکي از مهم ترين عوامل پيش بيني کننده موفقيت در کارها مي باشد، بنا بر اين احتمالا خودکارآمدي بر عملکرد و موفقيت تحصيلي دانشجويان نيز موثر خواهد بود. اين مطالعه با هدف تعيين ارتباط خودکارآمدي و انگيزه تحصيلي دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان انجام شده است.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- تحليلي (همبستگي)، تعداد 275 نفر دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي گلستان به طور تصادفي انتخاب شدند. برگه اطلاعات جمعيت شناختي، مقياس انگيزه تحصيلي و مقياس باورهاي خودکارآمدي به عنوان ابزار گردآوري داده ها استفاده شدند. داده ها در محيط نرم افزار آماري
SPSS 16 با آزمون هاي آماري توصيفي، آزمون تي مستقل، ضريب همبستگي پيرسون و آناليز واريانس يک طرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در تمامي آزمون ها سطح معني داري 0.05 در نظر گرفته شد.
يافته ها: ميانگين و انحراف معيار سن دانشجويان شرکت کننده در اين مطالعه،
20.97±2.47 بود. دانشجويان دختر 68 درصد از نمونه را تشکيل مي دادند. ميانگين و انحراف معيار نمرات دانشجويان در مقياس خودکارآمدي 30.28±4.03 بود و 50.2 درصد از دانشجويان از نظر خودکارآمدي نمره بالاتر از ميانگين داشتند. خودکارآمدي با انگيزه دروني و نمره کل مقياس انگيزه تحصيلي ارتباط معنادار داشت (P<0.05). ارتباط نمرات خرده مقياس هاي بي انگيزگي و انگيزه بيروني با خودکارآمدي معني دار نبود. دو جنس از نظر نمرات مقياس خودکارآمدي اختلاف معني داري نداشتند.
نتيجه گيري: بر اساس يافته ها، باورهاي دانشجويان در مورد توانايي هاي خود براي انجام کارها با انگيزه تحصيلي ارتباط دارد و بهبود خودکارآمدي مي تواند سبب بهبود انگيزه تحصيلي دانشجويان شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 135
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی