برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي آگاهي و عملکرد مادران داراي شيرخوار 24-8 ماه در مورد نحوه مصرف قطره آهن مراجعه کننده به مراکز بهداشتي و درماني شهرستان گرگان 1388

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت عمومی، دانشکده پیراپزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی گلستان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: آهن يکي از عناصر مورد نياز در ترکيب غذايي شيرخواران و کودکان است و براي رشد سلول هاي بدن لازم است. اين مطالعه با هدف ارزشيابي نحوه مصرف قطره آهن درکودکان 24-8 ماهه و برخي عوامل مرتبط با آن در مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتي شهرستان گرگان انجام شد.
روش کار: اين مطالعه توصيفي تحليلي در سال 1388 بر روي 400 نفر انجام شد که به روش نمونه گيري خوشه اي انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه اي روا و پايا بود. داده هاي جمع آوري شده در نرم افزار آماري
SPSS وارد و از طريق آمار توصيفي به صورت توزيع فراواني و درصد و ميانگين و انحراف معيار، و از طريق آزمونهاي آماري کاي اسکوئر و ANOVA مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. ضريب اطمينان 95 درصد در نظرگرفته شد.
يافته ها: 248 نفر (62%) از مادران قطره آهن را بطور مرتب به کودک خود مي دادند، 141 نفر (
%35.2) گاه به گاه و 11 نفر (%2.8) اصلا نمي دادند. بيشترين دليل ندادن مرتب قطره آهن مربوط به فراموشي مادر (%33.9) بود. بين وضعيت مصرف قطره آهن با ميزان آگاهي و سطح تحصيلات مادران ارتباط معني دار آماري مشاهده شد (P<0.05).
نتيجه گيري: آگاهي و عملکرد مادران مورد بررسي نسبت به ديگر مطالعات انجام گرفته در سطح کشور بهتر است ولي بيش از يک سوم آنها در اين زمينه عملکرد مناسبي نداشتند. با توجه به اهميت مصرف مرتب قطره آهن در شيرخواران زير دو سال، مداخله و آموزش مناسب به اين گروه از مادران در جهت افزايش مصرف مرتب قطره آهن توصيه مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 110
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی