برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي شيوع و علل بروز تب در بيماران بستري در ICU و ارتباط آن با مشخصات دموگرافيک آنان در بيمارستان هاي آموزشي شهر سنندج 1387

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بروز تب به عنوان يک مشکل شايع در بيماران ICU مطرح است. حدود 70% بيماران بستري در بخش  ICUدچار تب مي شوند. با توجه به اينکه بيشترين ميزان بروز تب در بيماران بستري در بخش ICU اتفاق مي افتد که مي تواند منجر به افزايش ميزان مرگ و مير در آنان گردد، لذا در اين مطالعه تلاش مي شود شيوع و علل بروز تب در بيماران بستري در ICU و ارتباط آن با مشخصات دموگرافيک آنان مورد بررسي قرار گيرد.
مواد و روشها: اين مطالعه، توصيفي- تحليلي بوده و جامعه پژوهش شامل 110 بيمار بستري در بخشهاي
ICU بيمارستان هاي آموزشي شهر سنندج مي باشد که در بدو ورود در ICU تب نداشته و 24 ساعت بعد داراي درجه حرارت بالاتر از 38.3 درجه سانتي گراد بودند. از اين ميان کليه بيماران تب دار در فاصله زماني اسفند ماه سال 86 تا مرداد ماه 1387 به عنوان نمونه پژوهش انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي استاندارد که پس از تکميل آنها توسط پرسشگر، کدبندي شده و سپس داده ها با استفاده از روش هاي آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: نتايج حاصل از اين پژوهش نشان داد علل عفوني بروز تب به ترتيب
38.02 درصد نمونه هاي مورد پژوهش عفونت ناشي از کاتتر و 35.4 درصد نيز پنوموني ناشي از ونتيلاتور و 14.5 درصد مشکلات ناشي از عوارض ناشي از عفونت زخم داشتند و تنها 3.6 درصد موارد علل بروز تب ناشي از عفونت مربوط به سپسيس شکم و 1.8 درصد به طور مشترک مربوط به سينوزيت و اسهال ديفيسيل بود. هم چنين نتايج حاصل از اين بررسي در مورد علل غير عفوني بروز تب نشان داد که اکثريت 29.1 ناشي از پنوموني آسپيراسيون، وکمترين درصد 1.8 بطور مشترک مربوط به سندرم ديسترس تنفسي، اولسردکوبيتوس تب ناشي از انتقال خون و کله سيتيت بدون انسداد بود. هم چنين آزمون آماري کاي دو رابطه معني دار آماري بين سن (P<0.01مدت اقامت در بيمارستان (P<0.05) و ميزان GCS بيمار (P<0.01) را با بروز تب نشان داد.
بحث و نتيجه گيري: بروز تب در بخش
ICU يکي از عوارض شايع در بيماران بستري مي باشد. فراواني اين عارضه در اين بررسي مشابه وحتي پايين تر از مطالعاتي است که در ساير مناطق انجام شده است و نشان دهنده آن است که عليرغم کمبود امکانات در بخش هاي ما، استانداردهاي کنترل عفونت و اصول مراقبت از بيمار بخوبي رعايت مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 2385
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی