برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه حمايت سازماني ادراک شده و تعهد سازماني با توجه به نقش کار در بخش صفي يا ستادي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه اصفهان
 
چکیده: 

اين پژوهش با هدف بررسي رابطه حمايت سازماني ادراک شده در کارکنان و تعهد سازماني با توجه به کارکردن آنها در خط توليد (صفي) يا بخش هاي اداري (ستادي) انجام شد. بدين منظور، از کل کارکنان شاغل در يک شرکت کمپرسورسازي، تعداد 70 نفر (35 نفر از کارکنان صفي و 35 نفر از کارکنان ستادي) به صورت تصادفي ساده از هر طبقه، براي پاسخگويي به پرسشنامه هاي پژوهش انتخاب شدند. ابزارهاي اين پژوهش شامل پرسشنامه هاي حمايت سازماني ادراک شده و تعهد سازماني بودند. داده هاي حاصل از اجراي مطالعه مقدماتي نشان داد که پايايي ابزارهاي پژوهش قابل قبول است. داده ها با استفاده از آزمون t دو گروه مستقل براي بررسي تفاوت بين ميانگين هاي دو گروه، آزمون Z فيشر به منظور بررسي معنادار بودن تفاوت ضريب همبستگي در دو گروه، و تحليل رگرسيون به منظور پيش بيني تعهد سازماني از حمايت سازماني ادراک شده بررسي شدند. يافته ها حاکي از اين بود که بين حمايت سازماني ادراک شده و تمام مولفه هاي تعهد سازماني بين کارکنان صفي و ستادي تفاوت وجود دارد. همچنين، يافته ها نشان مي دهند که بين حمايت سازماني ادراک شده با تعهد سازماني رابطه معنادار وجود دارد و وضعيت کار (صفي يا ستادي بودن کارکنان) روي اين رابطه تاثير معناداري ندارد. نتايج حاصل از الگوي رگرسيوني نشان مي دهند که حمايت سازماني ادراک شده در پيش بيني تعهد سازماني عاملي مهم و معنادار محسوب مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی