برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  - , شماره  11 ; از صفحه 5 تا صفحه 21 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير آرايش تمرين انتقالي بر تداخل زمينه اي در يادگيري مهارت هاي بدمينتون (سرويس بلند، تاس دفاعي، بک هند تاس)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 

تداخل زمينه اي به عنوان تداخل در عملکرد و يادگيري تعريف مي شود که از تمرين کردن يک تکليف در يک زمينه از ديگر تکاليف بوجود مي آيد. تمرين انتقالي نوعي از آرايش تمرين است که با بسته هاي تمريني بزرگ مسدود شروع شده و کم کم با کوچکتر شدن بسته هاي تمريني به تمرين تصادفي تبديل شده و با تمرين کاملا تصادفي پايان مي يابد. هدف تحقيق حاضر بررسي تاثير "آرايش تمرين انتقالي" بر تداخل زمينه اي در يادگيري مهارت هاي سه گانه بدمينتون بود. روش پژوهش حاضر بصورت نيمه تجربي و از يک طرح شامل سه گروه تجربي استفاده شد. آزمودني ها 30 دانشجوي دختر رشته تربيت بدني دانشگاه اروميه (سن 1.3±19) که بصورت داوطلبانه در طرح شرکت کردند. آزمودني ها سه مهارت بدمينتون: سرويس بلند (فورهند)، ضربه فورهند بالاي سر (تاس دفاعي) و ضربه بک هند بالاي سر (بک هند تاس) را طي ده جلسه تمرين کردند. هر فرد، در هر جلسه 15 تلاش از هر مهارت و جمعا 45 کوشش را تمرين کرد. گروه مسدود تمام کوشش ها را به صورت مسدود تمرين کردند. گروه تصادفي به صورت تصادفي از هر سه مهارت به شکلي که در يک رديف دو مهارت مشابه، پشت سر هم تکرار نشود، تمرين کردند. گروه آرايش تمرين انتقالي در سه جلسه اول بصورت مسدود، سه جلسه دوم بسته هاي 5 تايي تصادفي و سه جلسه سوم بسته هاي 3 تايي تصادفي و يک جلسه آخر را به صورت کاملا تصادفي تمرين کردند. عملکرد گروهها در هر جلسه ثبت شد. در پايان، آزمون هاي ملاک شامل يادداري آني و به فاصله 48 ساعت بي تمريني يادداري تاخيري انجام شد. داده ها با استفاده از آزمون تحليل واريانس با اندازه گيري هاي مکرر، تحليل شدند. نتايج نشان داد در دوره اکتساب تفاوت بين گروه ها معني دار نبود (P=0.48)، اما کنش متقابل (جلسات تمريني×گروه ها) معني دار بود (P=0.001). در آزمون يادداري آني، فقط تفاوت بين گروه هاي مسدود و تصادفي با برتري مسدود، معني دار بود (P=0.005). در آزمون يادداري تاخيري هر دو گروه تصادفي و انتقالي به طور معني داري عملکرد بهتري نسبت به گروه مسدود داشتند (P=0.001). گروه انتقالي عملکرد بهتري نسبت به گروه تصادفي داشت و اين تفاوت از نظر آماري معني دار بود (P=0.043).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 617
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی