3 SID.ir | بررسي ميزان رضايتمندي از برنامه پزشک خانواده، در جمعيت بيمه شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي سبزوار؛ 1390
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان رضايتمندي از برنامه پزشک خانواده، در جمعيت بيمه شده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي سبزوار؛ 1390

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، دانشگاه علوم پزشکی تهران، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: پزشک خانواده مرکز تلاش هاي جهاني براي بهبود کيفيت، هزينه اثربخشي و برابري در سيستم هاي مراقبت سلامتي است. افزايش رضايتمندي مردم از خدمات از جمله اهداف برنامه پزشک خانواده است. اين مطالعه با هدف تعيين ميزان رضايتمندي دارندگان دفترچه بيمه روستايي از خدمات پزشک خانواده در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي سبزوار انجام گرفت.
مواد و روش ها: مطالعه از نوع توصيفي - مقطعي بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه دو بخشي براي 1250 نمونه که به صورت تصادفي در هر طبقه انتخاب شده بودند، جمع آوري و ميزان رضايتمندي در 8 حيطه بررسي شد. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از نرم افزار
SPSS 17 و با استفاده از آزمون هاي آماري تي مستقل، همبستگي پيرسون و آنووا مورد تحليل قرار گرفت.
يافته ها: 1199 پرسشنامه مورد تحليل قرار گرفت.
69.4 درصد از نمونه هاي پژوهش خانه دار بودند. همچنين 72.1 درصد زن بوده، 85.3 درصد متاهل، 86.4 درصد ساکن روستا و 90.9 درصد از مراکز دولتي خدمات دريافت کرده بودند. در 8 حيطه مورد بررسي، بيشترين و کمترين ميزان رضايتمندي به ترتيب از هزينه پرداختي و اعتماد و اعتقاد به عملکرد پزشک خانواده به دست آمد. بر اساس آزمون هاي انجام شده بين جنس، سن، شغل و وضعيت تاهل با ميزان رضايتمندي از برنامه پزشک خانواده رابطه معني دار آماري وجود نداشت. اما رابطه بين محل سکونت، تحصيلات و نوع مرکز ارائه دهنده خدمات با ميزان رضايتمندي از برنامه پزشک خانواده از نظر آماري معني دار بود.
نتيجه گيري: نتايج نشان داد که تحصيلات بالاتر، دريافت خدمات از مراکز بهداشتي درماني شهري و مراکز خصوصي ارائه دهنده خدمات پزشک خانواده رضايتمندي بيشتري را براي مراجعين به همراه دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 193
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی