برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1392 , دوره  2 , شماره  1 ; از صفحه 18 تا صفحه 26 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي علل عدم اثربخشي پاداش ها در پرسنل پرستاري: مطالعه موردي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران
 
چکیده: 

مقدمه: نظام هاي پاداش در سازمان ها از نظر جلب رضايت کارکنان و هم از نظر اثربخشي سازمان حائز اهميت فراوان است. بنابراين درک مديران از استفاده مناسب و طراحي برنامه هاي اثربخش پاداش ضروري است.
هدف: تعيين علل عدم اثر بخشي پاداش ها در پرسنل پرستاري از ديدگاه خودشان و سرپرستاران آنها هدف مطالعه حاضر است.
مواد و روش ها: يک مطالعه موردي در يکي از بيمارستان هاي آموزشي شهر زنجان، در سال 1390 انجام شد که در آن 9سرپرستار و 33 پرستار شاغل در 5 بخش بستري شرکت داشتند. ابزارهاي مورد استفاده شامل: 1 پرسشنامه بررسي علل اثر بخشي پاداش ها از ديدگاه پرستاران، شامل 24 گويه در 7 بعد مديريت پاداش بر اساس مقياس ليکرت و 2 پرسشنامه تجربه پاداش ها، شامل 17 گويه در دو بعد پاداش هاي دروني و بيروني با مقياس بلي و خير بوده است. روايي ابزارها از نظر صوري و محتوايي سنجيده شده و ضريب آلفاي کرونباخ هر دو ابزار بالاي
0.7 بود. مصاحبه با سرپرستاران در زمينه نحوه پاداش دهي نيز انجام شده است. جهت تجزيه و تحليل داده ها، از نرم افزار SPSS 17 و آمار توصيفي (فراواني، ميانگين و انحراف معيار) استفاده شد. يافته هاي حاصل از مصاحبه حاصل تجزيه و تحليل کيفي است.

يافته ها: يافته ها نشان دادند که پاداش ها از اثر بخشي لازم برخوردار نبودند، بيشترين علل عدم اثربخشي از ديدگاه پرستاران بترتيب شامل: عدم کفايت پاداش ها (97%)، عدم استفاده از نظرات پرستاران در نحوه پاداش دهي (97%)، عدم دقيق بودن معيارهاي پاداش دهي (97%)، عدم اعطاي پاداش با ارزش در دفعات مکرر (96.9%)، عدم درنظرگرفتن پاداش هاي متنوع (يکنواخت بودن پاداش ها) 94%، عدم توزيع منصفانه پاداش ها (93.9%)، عدم برقراري رابطه مناسب ميان عملکرد مطلوب و پاداش ها (78.8%)، عدم وجود توازن مناسب ميان تجربه پاداش هاي دروني و بيروني. از ديدگاه سرپرستاران علل عدم اثربخشي شامل: عدم وجود ابزار مناسب جهت ارزشيابي عملکرد، کلي و ذهني بودن معيارهاي پاداش دهي، عدم وجود خط مشي هاي پاداش و غيره بودند.
نتيجه گيري: مديران پرستاري از يافته هاي اين مطالعه مي توانند بعنوان راهنما براي رفع علل عدم اثربخشي پاداش ها براي پرستاران و متعاقب آن بهبود انگيزش آنان، ارتقاي کيفيت مراقبت هاي پرستاري و ... استفاده نمايند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، ا.، و ونکی، ز.، و معماریان، ر. (1392). بررسی علل عدم اثربخشی پاداش ها در پرسنل پرستاری: مطالعه موردی. مدیریت پرستاری, 2(1), 18-26. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=201155Vancouver : کپی

محمدی افسانه، ونکی زهره، معماریان ربابه. بررسی علل عدم اثربخشی پاداش ها در پرسنل پرستاری: مطالعه موردی. مدیریت پرستاری. 1392 [cited 2021May16];2(1):18-26. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=201155IEEE : کپی

محمدی، ا.، ونکی، ز.، معماریان، ر.، 1392. بررسی علل عدم اثربخشی پاداش ها در پرسنل پرستاری: مطالعه موردی. مدیریت پرستاری, [online] 2(1), pp.18-26. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=201155. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 118 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی