5 SID.ir | بررسي تاثير آموزش بر مبناي مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي پيشگيري کننده از عفونت ادراري در زنان
کرونا در اخبار
وزارت بهداشتفارس ایسنا ایرنا جماران سیناپرس خبرآنلاین
کرونا
CoronaVirus
[COVID19]
کرونا در منابع علمی
CDC Nejm JAMA Lancet Cell BMJ Elsevier Oxford Nature Wiley Cambridge Medrxiv

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير آموزش بر مبناي مدل اعتقاد بهداشتي بر رفتارهاي پيشگيري کننده از عفونت ادراري در زنان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت جامعه، مرکز تحقیقات مراقبت‌های پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایران
 
چکیده: 

زمينه و هدف: با توجه به نقش رفتارهاي بهداشتي در پيشگيري از بيماري ها و ماهيت آموزش مدل اعتقاد بهداشتي در تغيير رفتار، مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير آموزش بر مبناي مدل اعتقاد بهداشتي Health Belief Model (HBM) بر رفتارهاي بهداشتي پيشگيري کننده از عفونت ادراري در زنان انجام شد.
روش بررسي: در اين مطالعه نيمه تجربي 170 نفر از زنان داراي سابقه ابتلا به عفونت ادراري مراجعه کننده به 4 بيمارستان شهر تهران با استفاده از روش نمونه گيري آسان انتخاب و در دو گروه آزمون و کنترل قرار گرفتند. تاثير آموزش با استفاده از پرسشنامه خود ساخته مشتمل بر مشخصات جمعيت شناختي و سوالات رفتارهاي بهداشتي مرتبط با عفونت ادراري در شش حيطه، قبل و 12 هفته بعد از مداخله سنجيده شد. روايي محتوا با استفاده از نظر اساتيد (
r=0.81) و پايايي آن با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ (a=0.93) تاييد شد. داده ها با استفاده از آمارهاي توصيفي و آزمون هاي من ويتني، کاي دو، و ويلکاکسون با سطح اطمينان 95 درصد تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: بعد از انجام مداخله، ميانگين نمره کل رفتارهاي بهداشتي و پنج حيطه آن در گروه آزمون نسبت به گروه کنترل اختلاف معني داري نشان داد (
P<0.001). اين اختلاف در زير گروه تبعيت از رژيم درماني معني دار نبود (P<0.07). در اين مقايسه قبل از مداخله در هيچکدام از رفتارها معني دار نبود (P<0.05).
نتيجه گيري: با توجه به تاثير مثبت مدل اعتقادي در تغيير رفتار زنان، مدل مذکور مي تواند يکي از راهکارهاي موثر در پيشگيري از عفونت اداري زنان در نظر گرفته شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 194
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی