برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

مقاومت باکتري هاي جداشده از فاضلاب شهري و پساب کارگاه مسگري به آنتي بيوتيک ها و فلزات سنگين سرب، مس، کادميم و نيکل (91 - 1390)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اصفهان، خیابان جی، بلوار ارغوانیه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان
 
چکیده: 

زمينه و هدف: فلزات سنگين از طريق فعاليت هاي صنعتي به محيط زيست وارد مي گردند و باعث آلودگي اکوسيستم هاي طبيعي مي شوند. شناسايي باکتري هاي مقاوم به فلزات سنگين نقش مهمي در رابطه با آلودگي محيط و در نهايت پاکسازي آن ايفا مي نمايد. اين مطالعه به منظور تعيين مقاومت باکتري هاي جداشده از فاضلاب شهري و پساب کارگاه مسگري شاهين شهر اصفهان به آنتي بيوتيک ها و فلزات سنگين سرب، مس، کادميم و نيکل انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه توصيفي آزمايشگاهي روي نمونه هاي پساب تصفيه خانه فاضلاب شاهين شهر اصفهان و کارگاه مسگري در آزمايشگاه بيوتکنولوژي دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان اصفهان طي سال هاي 91 - 1390 انجام شد. براي جداسازي باکتري هاي مقاوم به فلزات سرب، مس، کادميم و نيکل رقت هاي متوالي از نمونه تهيه و 0.5 ميلي ليتر از هر رقت روي محيط حاوي غلظت 0.5 ميلي مولار از هر فلز در 3 تکرار کشت داده شد و الگوي مقاومت هر کدام از باکتري هاي جداشده بر اساس تعيين حداقل غلظت ممانعت کننده از رشد (minimum inhibitory concentration: MIC)
و مقاومت به آنتي بيوتيک هاي پني سيلين، سولفامتوکسازول، افلوکساسين، نئومايسين، استرپتومايسين، سفترياکسيون، سفرادين، ونکومايسين، آمپي سيلين، لينکومايسين، کانامايسين و کليندامايسين تعيين گرديد.
يافته ها: در بين باکتري هاي مقاوم به فلزات جداسازي شده، بيشترين جمعيت مربوط به باکتري هاي مقاوم به فلز سرب بود
(P<0.05). بالاترين ميزان مقاومت در پساب تصفيه خانه نسبت به فلز نيکل (MIC: 24 mM) مربوط به گونه اي از کلبسيلا و کمترين ميزان مقاومت مربوط به گونه اي از اسينتوباکتر (لووفي)، پروويدنسيا و برانهاملا (MIC: 2 mM) بود (P<0.05). در فاضلاب شهري بيشترين ميزان مقاومت نسبت به فلز مس (MIC: 2 mM) مربوط به گونه اي از کلبسيلا (پنومونيه) مشاهده شد. حداقل ميزان مقاومت نسبت به فلز مس (MIC: 1 mM) در پساب کارگاه مسگري و مربوط به گونه اي از سودوموناس بود. مقاوم ترين باکتري هاي جداشده (کلبسيلا، موراکسلا و اشريشيا کلي) به آنتي بيوتيک هاي لينکومايسين، کانامايسين، استرپتومايسين، کليندامايسين، وانکومايسين، سفرادين و نئومايسين نيز مقاوم بودند.
نتيجه گيري: افزايش فلزات سنگين در پساب مسگري و فاضلاب شهري منجر به افزايش مقاومت ميکروارگانيسم ها در محيط مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 104
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی