6 SID.ir | مقايسه اثربخشي روش هاي تدريس بحث گروهي و سخنراني بر ميزان يادگيري و رضايت دانش آموزان از تدريس، در درس دين و زندگي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقايسه اثربخشي روش هاي تدريس بحث گروهي و سخنراني بر ميزان يادگيري و رضايت دانش آموزان از تدريس، در درس دين و زندگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 

هدف پژوهش حاضر، مقايسه ميزان اثر بخشي روش تدريس بحث گروهي با روش تدريس سخنراني بر ميزان يادگيري و ميزان رضايت دانش آموزان از تدريس بوده است. روش پژوهش، نيمه تجربي، با عنايت به استفاده از گروه هاي دست نخورده (intact) و از نوع دو گروهي (آزمايشي و گواه)و جامعه آماري آن دانش آموزان پايه سوم متوسطه يکي از دبيرستان هاي شهر شيراز بود که همه دانش آموزان پايه سوم متوسطه (4 کلاس) در نيمسال تحصيلي 90-1389 در درس دين و زندگي در طرح مشارکت داده شده اند و با استفاده از نمونه گيري تصادفي انتخاب شدند. در کلاس هاي گروه آزمايش، روش تدريس بحث گروهي (در گروه هاي کوچک 5 نفره) و در کلاس هاي گروه گواه، روش سخنراني به کار گرفته شد. در پايان تدريس با هر دو روش، جهت ارزشيابي ميزان يادگيري مطالب درسي، آزمون 20 سوالي به صورت چهارگزينه اي ناظر بر محتواي يکي از دروس کتاب به عمل آمد. همچنين در پايان هر روش تدريس و پس از انجام آزمون ارزشيابي يادگيري، پرسشنامه رضايت از تدريس نيز توسط دانش آموزان تکميل شد. ابزار سنجش ميزان رضايت دانش آموزان از تدريس، پرسشنامه محقق ساخته در مقياس ليکرت بود که مشتمل بر 20 سوال در 4 خرده مقياس (ايجاد علاقمندي و تشويق به مشارکت در يادگيري، رعايت اصول و مقررات تدريس و يادگيري، مهارت و تسلط مدرس در تدريس و آزمون و ارزشيابي از مطالب درسي) بود. براي تجزيه و تحليل داده ها از آمار در دو سطح توصيفي (فراواني، ميانگين و انحراف معيار) و استنباطي (آزمون t مستقل و تحليل واريانس) استفاده شده است. نتايج پژوهش حاکي از آن است که 1- ميانگين نمرات آزمون ارزشيابي يادگيري از دانش آموزان در روش بحث گروهي به طور معناداري از روش سخنراني بيشتر بوده است. 2- ميانگين نمرات ارزشيابي ميزان رضايت دانش آموزان از تدريس در روش بحث گروهي به طور معناداري از روش سخنراني بيشتر بوده است. 3- ميانگين نمرات دانش آموزان رشته علوم تجربي در آزمون ارزشيابي از ميزان يادگيري به طور معناداري بالاتر از ميانگين نمرات دانش آموزان رشته علوم انساني بوده است؛ ولي اثر تعاملي معناداري بين رشته و روش وجود نداشته است. همچنين در آزمون ارزشيابي ميزان رضايت دانش آموزان از تدريس، بين ميانگين نمرات دانش آموزان دو رشته مذکور تفاوت معناداري وجود نداشته است و اثر تعاملي معناداري نيز در اين رابطه ميان رشته و روش مشاهده نشده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 628
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی