برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

اثر تداخلي دو نوع تکليف توجهي بر عملکرد تعادلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روان شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: بسياري از فعاليت هاي زندگي روزانه علاوه بر نيازهاي تعادلي نيازهاي شناختي نيز دارند. هدف از مطالعه حاضر، مقايسه تاثير تکليف توجه انتقالي و انتخابي بر تعادل در جوانان بود.
مواد و روش ها: در اين مطالعه مقطعي، 30 نفر از دانشجويان پسر با دامنه سني 18 تا 26 سال که با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شده بودند، آزمون تعادل يک پا را در 3 حالت تکليف تعادل تنها، تکليف تعادل به همراه توجه انتقالي و تکليف تعادل به همراه توجه انتخابي بر روي دستگاه بايودکس انجام دادند. آزمون استروپ
(Stroop) براي سنجش توجه انتخابي و آزمون عصب شناختي انتقال توجه براي جمع آوري داده ها استفاده شد. براي تحليل از آزمون تحليل واريانس با اندازه هاي تکراري استفاده گرديد. کليه محاسبات آماري با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 انجام گرفت.
يافته ها: يافته هاي حاصل از تحليل داده ها، افت معني دار (
P<0.05) عملکرد تعادلي ايستادن بر روي يک پا را در تکليف دوگانه در سطوح سهمي و پيشاني و در حالت کلي، به همراه تکليف ثانويه توجه انتخابي و توجه انتقالي نشان داد. همچنين تکاليف شناختي در شرايط تکليف منفرد و دوگانه مقايسه شدند. در هنگام مقايسه تکليف توجه انتخابي و انتقالي در شرايط تکليف دوگانه نسبت به تکليف منفرد، افت عملکرد شناختي (P<0.05) مشاهده شد. مقايسه نتايج نشان داد که با وجود افت عملکرد تکليف تعادلي در هنگام انجام تکليف تعادلي هم زمان با تکاليف شناختي توجه انتخابي و انتقالي، بين افت عملکرد تعادلي در وضعيت هاي ترکيب شده با توجه انتقالي و توجه انتخابي تفاوت معني داري ديده نشد.
نتيجه گيري: ساختارهاي مغزي يکسان درگير در توجه انتخابي و انتقالي و ارتباط نزديک بين جنبه هاي مختلف توجه را مي توان دليل عدم تفاوت بين افت عملکرد تعادلي در وضعيت هاي ترکيب شده با توجه انتقالي و توجه انتخابي دانست.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

اصلانخانی، م.، و نجاتی، و.، و آثاری جامی، س. (1392). اثر تداخلی دو نوع تکلیف توجهی بر عملکرد تعادلی. پژوهش در علوم توانبخشی, 9(2), 197-208. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=196667Vancouver : کپی

اصلانخانی محمدعلی، نجاتی وحید، آثاری جامی ستار. اثر تداخلی دو نوع تکلیف توجهی بر عملکرد تعادلی. پژوهش در علوم توانبخشی. 1392 [cited 2021April19];9(2):197-208. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=196667IEEE : کپی

اصلانخانی، م.، نجاتی، و.، آثاری جامی، س.، 1392. اثر تداخلی دو نوع تکلیف توجهی بر عملکرد تعادلی. پژوهش در علوم توانبخشی, [online] 9(2), pp.197-208. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=196667. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 115 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی