برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1389 , دوره  10 , شماره  40 ; از صفحه 11 تا صفحه 38 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخشي دعا درماني بر سلامت عمومي دانشجويان دانشگاه افسري امام علي (ع)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه افسری امام علی (ع)
 
چکیده: 
هدف از انجام اين پژوهش بررسي اثربخشي دعا درماني بر سلامت عمومي دانشجويان دانشگاه افسري امام علي (ع) است. سوال اصلي پژوهش عبارت است از اينکه تاثير دعا درماني بر سلامت عمومي دانشجويان چگونه است؟ جامعه آماري براي انجام اين پژوهش عبارت است از 700 نفر از دانشجويان دانشگاه افسري است که به صورت داوطلب خواهان شرکت در جلسات دعا درماني بوده اند. ابتدا به روش تصادفي، 40 نفر از اين تعداد انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفي در دو گروه 20 نفري (20 نفر گروه آزمايش و 20 نفر گروه کنترل) قرار گرفتند. در شرايط برابر، از دو گروه پيش آزمون به عمل آمد. آنگاه براي گروه آزمايش، هشت جلسه دعا درماني گروهي يک و نيم ساعتي برگزار شد. در اين مدت هيچ گونه مداخله اي در گروه کنترل صورت نگرفت. در پايان از دو گروه در شرايطي برابر، پس آزمون به عمل آمد.روش تحقيق در اين پژوهش از نوع نيمه آزمايشي پيش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. ابزار مورد استفاده براي سنجش، پرسشنامه سلامت عمومي مي باشد و داده هاي جمع آوري شده در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي با نرم افزار spss مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند که در سطح آمار توصيفي از شاخص هايي مانند نمودارها، ميانگين، انحراف استاندارد، ميانه و نما استفاده شد. در سطح آمار استنباطي نيز شاخص هاي آماري مانند ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t مستقل و آزمون همگني واريانس ها مورد استفاده قرار گرفتند. يافته هاي پژوهش نشان داد که بين نمرات پيش آزمون و پس آزمون سلامت عمومي رابطه معناداري در سطح 0.01 وجود دارد (sig=0.001 و t=29.65) بنابراين فرضيه اول پژوهش تاييد مي شود و نتيجه مي گيريم که دعا درماني بر سلامت عمومي اثر داشته و باعث افزايش آن شده است. در مورد مولفه هاي سلامت عمومي نيز در نمرات پيش آزمون و پس آزمون مولفه هاي «نشانه هاي بدني، اضطراب و بي خوابي، نارساکنش وري اجتماعي و افسردگي» تفاوت معناداري مشاهده شد؛ بنابراين مي توان نتيجه گرفت که دعا درماني بر «نشانه هاي بدني، اضطراب و بي خوابي، عدم تعامل با محيط و افسردگي» اثر دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

داداشی حاجی، م. (1389). اثربخشی دعا درمانی بر سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع). مدیریت نظامی, 10(40), 11-38. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=196411Vancouver : کپی

داداشی حاجی مهدی. اثربخشی دعا درمانی بر سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع). مدیریت نظامی. 1389 [cited 2022January29];10(40):11-38. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=196411IEEE : کپی

داداشی حاجی، م.، 1389. اثربخشی دعا درمانی بر سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه افسری امام علی (ع). مدیریت نظامی, [online] 10(40), pp.11-38. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=196411. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 175 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی