نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط برخي عوامل اقتصادي- اجتماعي با يائسگي در مراجعين به مراکز بهداشتي درماني شهر همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مراقبت‌های مادر و کودک، دانشکده پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 
مقدمه: يائسگي يك اتفاق مهم در زندگي زنان به شمار مي رود. لذا سلامتي زنان در سالهاي پس از يائسگي از اهميت بسزائي برخوردار است. اين مطالعه با هدف بررسي نقش عوامل اقتصادي- اجتماعي بر يائسگي در زنان يائسه مراجعه كننده به مراكز بهداشتي درماني شهر همدان انجام گرفت.روش كار: دراين مطالعه توصيفي مقطعي تعداد 400 زن يائسه در محدوده سني 65-40 سال، در شهر همدان در سال 1391-1390 از 5 مركز بهداشتي درماني انتخاب و بررسي شدند. از هر مرکز بر اساس سهميه مورد نظر نمونه ها مورد بررسي قرار گرفتند. نمونه ها به صورت تصادفي چند مرحله اي بر اساس معيارهاي ورود انتخاب شدند و اطلاعات با استفاده از مصاحبه جمع آوري گرديد. يافته ها با SPSS/16 و توسط آناليز واريانس و رگرسيون چندگانه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.يافته ها: در اين مطالعه ميانگين سن يائسگي 4.02±49.60 و ميانه سن يائسگي 50 سال بدست آمد. يافته هاي پژوهش ارتباط آماري معني دار بين سن يائسگي و فعاليت فيزيكي، سطح درآمد، مصرف سيگار در خانواده و تحصيلات همسر و فرد نشان داد (P<0.01). بين شغل مادر و مصرف دخانيات توسط خود فرد با سن يائسگي ارتباط معني داري مشاهده نشد (P>0.05).نتيجه نهائي: علاوه بر تاثير ژنتيك و ساير عوامل توليدمثلي، نقش فاكتورهاي اقتصادي - اجتماعي را بر سن يائسگي نمي توان ناديده گرفت. با توجه به افزايش اميد به زندگي و ارتباط آن با بيماري ها، يائسگي بايد به عنوان يک مساله مهم و اپيدميولوژيک مورد توجه قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شبیری، ف.، و آقابابایی، س.، و معصومی، ز.، و پورحمزه، م.، و مجلسی، ع.، و نظری، م. (1392). بررسی ارتباط برخی عوامل اقتصادی- اجتماعی با یائسگی در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), 21(1 (مسلسل 40)), 25-31. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=196014Vancouver : کپی

شبیری فاطمه، آقابابایی سودابه، معصومی زهرا، پورحمزه مهسا، مجلسی عاطفه، نظری منصور. بررسی ارتباط برخی عوامل اقتصادی- اجتماعی با یائسگی در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان). 1392 [cited 2022July06];21(1 (مسلسل 40)):25-31. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=196014IEEE : کپی

شبیری، ف.، آقابابایی، س.، معصومی، ز.، پورحمزه، م.، مجلسی، ع.، نظری، م.، 1392. بررسی ارتباط برخی عوامل اقتصادی- اجتماعی با یائسگی در مراجعین به مراکز بهداشتی درمانی شهر همدان. مجله مراقبت پرستاری و مامایی ابن سینا (مجله علمی دانشکده پرستاری و مامایی همدان), [online] 21(1 (مسلسل 40)), pp.25-31. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=196014. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی