نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي تاثير برنامه مشاوره گروهي با زنان بر وضعيت ارتباط ميان زوجين در زمينه تنظيم خانواده در مراكز بهداشتي- درماني منتخب شهر زاهدان، سال1381

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی، درمانی زاهدان، زاهدان، ایران
 
چکیده: 
ارتباط ميان زوجين در زمينه تنظيم خانواده يكي از عوامل مهم و در واقع به عنوان يك پيش شرط براي پذيرش روش هاي پيشگيري از بارداري مي باشد. تحقيقات نشان مي دهد كه براي تقويت اين ارتباط و افزايش مشاركت مردان، زنان منبع اصلي اطلاع رساني به همسر خود محسوب مي شوند. لذا با توجه به بافت فرهنگي و سنتي شهر زاهدان، محدود بودن ارتباطات زوجين و پايين بودن سطح پوشش تنظيم خانواده، اين مطالعه قصد دارد نتايج مشاوره با زنان در زمينه مهارت هاي ارتباطي با همسران خود را جهت افزايش پوشش تنظيم خانواده بررسي نمايد.مواد و روشها: پژوهش حاضر مطالعه اي نيمه تجربي از نوع قبل و بعد مي باشد كه با هدف فوق در شهر زاهدان در سال 1381 صورت گرفت. بدين منظور تعداد 44 نفر از زنان در سنين باروري، داراي 2 فرزند و بيشتر كه از روش هاي پيشگيري از بارداري استفاده نمي كردند، به روش غير تصادفي از 3 مركز بهداشتي- درماني اين شهر انتخاب شدند. پس از تكميل پرسشنامه ها از طريق پرسش از نمونه هاي مورد پژوهش و همسر آنان توسط پژوهشگر و تعيين نيازهاي آموزشي آنها، زنان در قالب 5 گروه 9 - 8 نفره، طي 3 جلسه (براي هر گروه) مورد مشاوره قرار گرفتند. يكماه پس از مشاوره، نتايج توسط پرسشنامه و چك ليست ثبت موارد از پرونده بهداشتي، ارزشيابي و با استفاده از آزمون هاي آماري Willcoxon، Mc nemar و c2 و سطح معني داري α=0.05 و با استفاده از نرم افزار آماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.نتايج: آزمون آماري Wilcoxon با p<0.00001 نشان داد كه تفاوت معني داري از لحاظ تعداد دفعات گفتگوي زوجين قبل و بعد از مداخله وجود دارد. همچنين آزمون c2 با p<0.05 در مورد زنان و p<0.01 در مورد همسران آنها نشان داد كه بعد از مداخله ارتباط معني داري ميان به كارگيري روش هاي پيشگيري و ميزان ارتباط زوجين در مورد تنظيم خانواده وجود دارد. پس از مداخله 43% زوجين از يكي از روش هاي پيشگيري از بارداري استفاده كردند و آزمونMc nemar  تفاوت معني داري را نشان داد .(p<0.00001)نتيجه گيري: يافته هاي اين پژوهش نشان داد كه اجراي برنامه مشاوره گروهي با زنان به منظور بهبود بخشيدن به ارتباط ميان زوجين در زمينه تنظيم خانواده كارآيي قابل قبولي دارد. در نتيجه توصيه مي گردد كه در برنامه هاي آموزشي، تقويت مهارتهاي ارتباطي ميان زوجين بيش از پيش مد نظر قرار گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

نجفی، ف.، و رخشانی، ف. (1383). بررسی تاثیر برنامه مشاوره گروهی با زنان بر وضعیت ارتباط میان زوجین در زمینه تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی- درمانی منتخب شهر زاهدان, سال1381. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), 5(4 (مسلسل 20)), 338-345. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=19130Vancouver : کپی

نجفی فرشته، رخشانی فاطمه. بررسی تاثیر برنامه مشاوره گروهی با زنان بر وضعیت ارتباط میان زوجین در زمینه تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی- درمانی منتخب شهر زاهدان, سال1381. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY). 1383 [cited 2022August19];5(4 (مسلسل 20)):338-345. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=19130IEEE : کپی

نجفی، ف.، رخشانی، ف.، 1383. بررسی تاثیر برنامه مشاوره گروهی با زنان بر وضعیت ارتباط میان زوجین در زمینه تنظیم خانواده در مراکز بهداشتی- درمانی منتخب شهر زاهدان, سال1381. باروری و ناباروری (JOURNAL OF REPRODUCTION AND INFERTILITY), [online] 5(4 (مسلسل 20)), pp.338-345. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=19130. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 117 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی