مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

طراحي مدل منطقي شناسايي و تحليل عوامل تصادف جاده اي در ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است