برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان بهره برداري از منابع و پيامدهاي قلبي عروقي در بيماران کم خطر مبتلا به درد قفسه سينه بستري در بخش مراقبت هاي ويژه قلب بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي واقع در شهر تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، خیابان شریعتی، جنب بیمارستان مفید، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید بهشتی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: بسياري از مراجعه کنندگان به مراکز درماني به علت درد قفسه سينه، دچار سندرم حاد کرونري نبوده و نيازمند بستري در بخش مراقبت هاي ويژه قلبي نمي باشند. پژوهش حاضر با هدف تعيين ميزان بهره برداري از منابع و پيامدهاي قلبي عروقي در بيماران کم خطر مبتلا به درد قفسه سينه بستري در بخش مراقبت هاي ويژه قلب بيمارستان هاي آموزشي وابسته به دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي واقع در شهر تهران در سال 1388 انجام شد.
مواد و روش ها: پژوهش حاضر از نوع توصيفي و جامعه پژوهش بيماران مبتلا به درد قفسه سينه بستري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه قلب بيمارستان هاي تحت بررسي مي باشد. نمونه گيري بصورت سرشماري در 6 بيمارستان بصورت غيرتصادفي و بتني بر هدف انجام و از 550 بيمار مبتلا به درد قفسه سينه بستري در بخش مراقبت هاي ويژه قلب پس از بررسي با استفاده از "ابزار ترومبوليزيس در سکته قلبي"
“TIMI” (Thormbolysis In Myocardial Infaction)، 95 بيمار در گروه کم خطر قرار گرفته و اين گروه از نظر درصد اشتغال تخت هر بيمارستان، ميانگين مدت بستري، هزينه هاي پرداختي در طي بستري و پيامدهاي قلبي عروقي در دوره زماني 30 روز پس از ترخيص مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. جهت کسب اعتبار پرسشنامه گردآوري اطلاعات از روش اعتبار محتوا و اعتبار صوري و جهت پايايي ابزار "تي آي ام اي" از روش همبستگي بين سنجش گران استفاده گرديد (r=0.8). نتايج توسط آمار توصيفي و استنباطي و نرم افزار اس پي اس اس 16، مورد تجزيه و تحليل داده ها قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين سن بيماران کم خطر 46.95 سال و 66.3 درصد مرد بودند. در گروه بيماران کم خطر کمترين ميزان بستري و اشتغال تخت مربوط به بيمارستان شماره 3 و بيشترين ميزان مربوط به بيمارستان هاي شماره 1 و 2 بود. ميانگين طول مدت بستري در اين بيماران 3.04 روز بود. با استفاده از آزمون تحليل واريانس تفاوت آماري معناداري از نظر طول مدت بستري و هزينه هاي درماني در شش بيمارستان ديده نشد. در بررسي پيامدهاي قلبي عروقي، 89.5 درصد بيماران طي يک ماه پس از ترخيص دچار نوع عارضه قلبي نشده و گزارشي از مرگ نيز در اين بيماران وجود نداشت.
نتيجه گيري: با توجه به اشغال بالاي تخت توسط بيماران کم خطر و اتلاف منابع مادي، انساني و عدم مشاهده عارضه قلبي در دوره يک ماهه پس از ترخيص در اين مطالعه، مي توان با بررسي مناسب اوليه در بخش اورژانس از بستري هاي غيرضروري و اشغال تخت هاي بخش مراقبت ويژه قلبي اجتناب گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 107
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی