نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي همبستگي حمايت اجتماعي درک شده با برخي عوامل جمعيت شناسي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، شهرکرد، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: بيماري مولتيپل اسکلروزيس (MS) يک بيماري پيشرونده و تحليل برنده غلاف ميلين سلول هاي عصبي مرکزي است که عوارض آن مشکلات جسمي و رواني به دنبال دارد. به نظر مي رسد که حمايت اجتماعي، تنش هاي رواني فرد را کنترل کرده و سبب بهبود کيفيت زندگي مي شود. پژوهش حاضر با هدف تعيين همبستگي حمايت اجتماعي درک شده و برخي عوامل جمعيت شناسي در بيماران مبتلا به مولتيپل اسکلروزيس انجام شد.مواد و روش ها: اين مطالعه پژوهشي از نوع توصيفي - همبستگي بوده که 395 بيمار مبتلا از انجمن MS شهر تهران با روش نمونه گيري مستمر انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها، «پرسشنامه حمايت اجتماعي» نورتوس(SSQ)  بود. ضريب آلفاي کرونباخ براي ابزار فوق معادل 0.90 گزارش شد. تجزيه و تحليل داده ها توسط نرم افزارSPSS  نسخه 16 صورت گرفت.يافته ها: نتايج بدست آمده نشان داد که 39.5 درصد بيماران، از حمايت اجتماعي درک شده در سطح متوسط برخوردار بودند. بين حمايت اجتماعي درک شده با سن (P=0.003)، ميزان تحصيلات (P=0.029)، وضعيت اشتغال (P=0.031) و درآمد ماهيانه (P<0.001) همبستگي معني داري مشاهده شد، اما بين حمايت اجتماعي درک شده با جنسيت، وضعيت تاهل، ابتلاي خانواده يا اقوام به مولتيپل اسکلروزيس، مدت تشخيص بيماري و سابقه بستري در بيمارستان همبستگي معني داري ديده نشد.نتيجه گيري: از آنجايي که حدود 0.3 درصد از واحدهاي مورد پژوهش از درک حمايت اجتماعي پاييني برخوردار بودند و برخورداري از حمايت اجتماعي بالا در مواجهه و سازگاري بهتر با بيماري و عوامل تنش زا نقش بسزايي دارد. پرستاران مي توانند با شناسايي گروه هاي پرخطر از انزواي اين گروه از بيماران جلوگيري نمايند و با ارايه مداخلات حمايتي مناسب در جهت ارتقاي کيفيت زندگي آنها اقدام شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قدوسی بروجنی، م.، و حیدری، م.، و شریفی نیستانک، ن.، و شهبازی، س. (1391). بررسی همبستگی حمایت اجتماعی درک شده با برخی عوامل جمعیت شناسی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مدیریت ارتقای سلامت, 2(1 (پیاپی 5)), 24-31. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=187732Vancouver : کپی

قدوسی بروجنی منصوره، حیدری محمد، شریفی نیستانک ناهیددخت، شهبازی سارا. بررسی همبستگی حمایت اجتماعی درک شده با برخی عوامل جمعیت شناسی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مدیریت ارتقای سلامت. 1391 [cited 2022August18];2(1 (پیاپی 5)):24-31. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=187732IEEE : کپی

قدوسی بروجنی، م.، حیدری، م.، شریفی نیستانک، ن.، شهبازی، س.، 1391. بررسی همبستگی حمایت اجتماعی درک شده با برخی عوامل جمعیت شناسی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس. مدیریت ارتقای سلامت, [online] 2(1 (پیاپی 5)), pp.24-31. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=187732. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی