نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  6 , شماره  23 ; از صفحه 125 تا صفحه 135 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي ميزان آگاهي از حقوق بيمار و رعايت آن از ديدگاه بيماران بستري در بيمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1391

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* بیمارستان امام رضا (ع)، کرمانشاه
 
چکیده: 
زمينه و هدف: بيماري که در اثر آسيب روحي و جسمي به يک مرکز درماني مراجعه مي کند، داراي حقوقي است که بايد رعايت گردد. رعايت حقوق بيماران باعث ارتقاي کيفيت خدمات بيمارستاني مي گردد. هدف از اين مطالعه تعيين ميزان آگاهي بيماران از حقوق خود و رعايت آن از ديدگاه بيماران در بيمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه مي باشد.مواد و روش ها: در اين پژوهش توصيفي تحليلي، 221 نفر از بيماران بستري در بيمارستان امام رضا (ع) به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه اي سه قسمتي (اطلاعات دموگرافيک، ميزان آگاهي و ميزان رعايت منشور حقوق بيمار) روا و پايا بود. داده ها با استفاده از روش هاي آمار توصيفي، آزمون تي مستقل، آزمون آناليز واريانس يک طرفه و کاي اسکوئر توسط نرم افزار SPSS نسخه 18 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.يافته ها: در اين پژوهش، 52.5% بيماران زن و 47.5% مرد بودند. ميانگين طول مدت بستري 6.2±3.8 روز به دست آمد. 59.3% از بيماران آگاهي کمي نسبت به حقوق خود داشتند و در 72.4% ميزان رعايت حقوق بيماران در حد متوسط بود. بين ميزان رعايت حقوق بيمار با سطح آگاهي بيمار از حقوق خود ارتباط آماري معناداري وجود داشت (P=0.001).نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه نشان داد که ميزان آگاهي و رعايت حقوق بيماران در سطح مطلوبي نمي باشد.بنابراين توصيه مي شود که در زمينه آموزش به بيماران در مورد حقوق خود و طراحي برنامه نظارتي جهت رعايت اين حقوق، اقدامات موثري صورت گيرد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

شریفی، ا.، و جلالی، ر.، و شهبازی، ن. (1391). بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1391. حقوق پزشکی, 6(23), 125-135. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=186133Vancouver : کپی

شریفی اعظم، جلالی رستم، شهبازی نازنین. بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1391. حقوق پزشکی. 1391 [cited 2022May20];6(23):125-135. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=186133IEEE : کپی

شریفی، ا.، جلالی، ر.، شهبازی، ن.، 1391. بررسی میزان آگاهی از حقوق بیمار و رعایت آن از دیدگاه بیماران بستری در بیمارستان امام رضا (ع) کرمانشاه در سال 1391. حقوق پزشکی, [online] 6(23), pp.125-135. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=186133. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 153 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی