برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  5 , شماره  15 ; از صفحه 121 تا صفحه 143 .
 
عنوان مقاله: 

ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻧﺸﺮﻳﺎت داراي رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري در اﻳﺮان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* انجمن‌های مهندسی مالی ایران و حسابداری مدیریت ایران
 
چکیده: 

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻌﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﮔﺮاﻳﺶ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺸﻲ در مجلات ﻋﻠﻤﻲ -ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري دارد. اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﻧﺸﺮﻳﺎت داراي رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري در اﻳﺮان ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻨﻮان آﻧﻬﺎ از ﺳﺎل 1371-90 ﻣﻲ ﭘﺮدازد. ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﻧﻮع روﻳﻜﺮد ﻣﺤﺘﻮاﻳﻲ اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﺎت در ﭼﺎپ ﻣﻘﺎلات ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎﺑﺪاري اﺳﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎري ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﻲ 1154 ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه در ﻳﺎزده ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ داراي رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤﻲ–ﭘﮋوﻫﺸﻲ در رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاري و روش ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا از ﻧﻮع ﻛﻤﻲ اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻻت ﺷﺎﻣﻞ ﻋﻨﺎوﻳﻦ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﻲ، ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، ﻣﺎﻟﻲ، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺣﺴﺎﺑﺪاري دوﻟﺘﻲ در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﻧﺸﺮﻳﺎت ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 1371 ﺗﺎﻛﻨﻮن اﺳﺖ.
نتايج ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺎلات ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ اﻧﺘﺸﺎر، ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺎ 29% درﺻﺪ و ﭘﺲ از آن ﻣﻘﺎلات ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﺎﻟﻲﺑﺎ 24% اﺳﺖ. 22% ﻣﻘﺎلات ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ، 14% ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ، 6% ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ و ﺗﻨﻬﺎ 5% ﻣﻘﺎﻻت ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺴﺎﺑﺪاري دوﻟﺘﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس روﻧﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ در مجلات ﺗﺨﺼﺼﻲ ﺣﺴﺎﺑﺪاري رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﺳﺖ.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رهنمای رودپشتی، ف.، و بنی طالبی دهکردی، ب.، و کاویان، م. (1391). ﺗﺤﻠیﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺸﺮیﺎت دارای رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤی-ﭘﮋوﻫﺸی رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری در ایﺮان. حسابداری مدیریت, 5(15), 121-143. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=184652Vancouver : کپی

رهنمای رودپشتی فریدون، بنی طالبی دهکردی بهاره، کاویان مریم. ﺗﺤﻠیﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺸﺮیﺎت دارای رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤی-ﭘﮋوﻫﺸی رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری در ایﺮان. حسابداری مدیریت. 1391 [cited 2021July27];5(15):121-143. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=184652IEEE : کپی

رهنمای رودپشتی، ف.، بنی طالبی دهکردی، ب.، کاویان، م.، 1391. ﺗﺤﻠیﻞ ﻣﺤﺘﻮای ﻧﺸﺮیﺎت دارای رﺗﺒﻪ ﻋﻠﻤی-ﭘﮋوﻫﺸی رﺷﺘﻪ ﺣﺴﺎﺑﺪاری در ایﺮان. حسابداری مدیریت, [online] 5(15), pp.121-143. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=184652. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 293 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی