برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  5 , شماره  15 ; از صفحه 83 تا صفحه 102 .
 
عنوان مقاله: 

ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺪل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻣﺎن ﮔﺮا در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا
 
چکیده: 

اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺪل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺟﺬﺑﻲ ﺳﻨﺘﻲ و ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻣﺎن ﮔﺮا ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮلات و ﺧﺪﻣﺎت در ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي و ﺻﻨﻌﺘﻲ ﭘﺎﺳﺎرﮔﺎد ﭘﻠﻴﻤﺮ ﻣﻲ ﭘﺮدازد. ﻓﺮﺿﻴﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي ﻣﺪل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ زﻣﺎن ﮔﺮا در ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪي ﻣﺬﻛﻮر، در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﺪل ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺟﺬﺑﻲ ﺳﻨﺘﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺮﺑﻮط ﺗﺮي را اراﺋﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ. ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اطلاعات از دو روش ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ اي و ﻣﻴﺪاﻧﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻳﺎ رد ﻓﺮﺿﻴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ، اطلاعات ﺟﻤﻊ آوري ﺷﺪه در ﻫﺮ دو ﻣﺪل ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﭘﺮدازش اطلاعات ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﺪل ﺟﺬﺑﻲ ﺳﻨﺘﻲ، ﺑﺎ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺳﺮﺑﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺤﺼﻮلات ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﺑﻴﺸﺘﺮ، ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه اﻳﻦ ﻣﺤﺼﻮلات را ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. اﻣﺎ ﻣﺪل زﻣﺎن ﮔﺮا ﻛﻪ ﻣﺪل ﺳﺎده ﺷﺪه ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻳﺎﺑﻲ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﻨﺘﻲ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدلات و ﻣﺤﺮك ﻫﺎي زﻣﺎﻧﻲ، ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻫﺎي ﺳﺮﺑﺎر ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ و ﻛﻤﺘﺮ از ﺣﺪ را اصلاح و ﺑﻬﺎي ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﻣﺤﺼﻮلات و ﺧﺪﻣﺎت را ﺑﻪ ﻃﺮز ﺻﺤﻴﺤﻲ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﺪل ﺑﺎ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻇﺮﻓﻴﺖ بلااﺳﺘﻔﺎده و ﻫﺰﻳﻨﻪ آن، ﻣﺪﻳﺮان را در اﻣﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮد دواﻳﺮ ﺷﺮﻛﺖ ﻳﺎري ﻣﻲﻧﻤﺎﻳﺪ.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

خلیفه سلطانی، س.، و میرزایی کلانی، م. (1391). ﺑﻪ کﺎرﮔیﺮی ﻣﺪل ﻫﺰیﻨﻪ یﺎﺑی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟیﺖ زﻣﺎن ﮔﺮا در ﺷﺮکﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟیﺪی. حسابداری مدیریت, 5(15), 83-102. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=184649Vancouver : کپی

خلیفه سلطانی سیداحمد، میرزایی کلانی مقصود. ﺑﻪ کﺎرﮔیﺮی ﻣﺪل ﻫﺰیﻨﻪ یﺎﺑی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟیﺖ زﻣﺎن ﮔﺮا در ﺷﺮکﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟیﺪی. حسابداری مدیریت. 1391 [cited 2021July29];5(15):83-102. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=184649IEEE : کپی

خلیفه سلطانی، س.، میرزایی کلانی، م.، 1391. ﺑﻪ کﺎرﮔیﺮی ﻣﺪل ﻫﺰیﻨﻪ یﺎﺑی ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﻓﻌﺎﻟیﺖ زﻣﺎن ﮔﺮا در ﺷﺮکﺖ ﻫﺎی ﺗﻮﻟیﺪی. حسابداری مدیریت, [online] 5(15), pp.83-102. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=184649. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 760 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی