برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  5 , شماره  15 ; از صفحه 69 تا صفحه 82 .
 
عنوان مقاله: 

ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻮع اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﺎ روﻳﻜﺮدي ﺑﺮ روش ﻫﺎي داده ﻛﺎوي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شیراز
 
چکیده: 

روش ﻫﺎي داده ﻛﺎوي ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن را در اراﺋﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻳﺎري رﺳﺎﻧﺪ. ﻫﺪف اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻮع اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي داده ﻛﺎوي و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد اﻳﻦ روش ﻫﺎ اﺳﺖ. ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر از روش ﻫﺎي ﺷﺒﻜﻪ ﻋﺼﺒﻲ ﻣﺼﻨﻮﻋﻲ، ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن، ﻧﺰدﻳﻚ ﺗﺮﻳﻦ ﻫﻤﺴﺎﻳﮕﻲ و درﺧﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺎﻣﻞ 842 ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي 1380 ﺗﺎ 1389 ﺑﻮده ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﻪ دو ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ، ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﻣﺸﺎﻫﺪات ﺑﺮاي آﻣﻮزش و ﻗﺴﻤﺘﻲ ﺑﺮاي ارزﻳﺎﺑﻲ روش در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد روش ﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ روش ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن ﺑﺎ ﺻﺤﺖ ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻌﺎدل 76% ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ روش ﻫﺎ داراي ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻋﻤﻠﻜﺮد در ﭘﻴﺶ ﺑﻴﻨﻲ ﻧﻮع اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﻄﺎي ﻧﻮع اول و دوم ﻫﺮ ﻳﻚ از روش ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺎﻧﮕﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺑﻬﺘﺮ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن اﺳﺖ.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

ستایش، م.، و ابراهیمی، ف.، و سیف، س.، و ساریخانی، م. (1391). ﭘیﺶ ﺑیﻨی ﻧﻮع اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﺎ رویکﺮدی ﺑﺮ روش ﻫﺎی داده کﺎوی. حسابداری مدیریت, 5(15), 69-82. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=184646Vancouver : کپی

ستایش محمدحسین، ابراهیمی فهیمه، سیف سیدمجتبی، ساریخانی مهدی. ﭘیﺶ ﺑیﻨی ﻧﻮع اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﺎ رویکﺮدی ﺑﺮ روش ﻫﺎی داده کﺎوی. حسابداری مدیریت. 1391 [cited 2021July24];5(15):69-82. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=184646IEEE : کپی

ستایش، م.، ابراهیمی، ف.، سیف، س.، ساریخانی، م.، 1391. ﭘیﺶ ﺑیﻨی ﻧﻮع اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﺎن ﺑﺎ رویکﺮدی ﺑﺮ روش ﻫﺎی داده کﺎوی. حسابداری مدیریت, [online] 5(15), pp.69-82. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=184646. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 101 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی