برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  5 , شماره  15 ; از صفحه 55 تا صفحه 67 .
 
عنوان مقاله: 

ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻄﻮح ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد ﺑﺮ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ در ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* باشگاه پژوهشگران جوان، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد داریون
 
چکیده: 

ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻳﻜﻲ از ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺎي ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻣوﺛﺮ ﺑﺎﺷﺪ. از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد و استقلال هيات ﻣﺪﻳﺮه اﺷﺎره ﻛﺮد. سوال اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ آﻳﺎ ﺑﻴﻦ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد، استقلال هيات ﻣﺪﻳﺮه و ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﻄﺢ ﺳﻮدآوري ﺷﺮﻛﺖ راﺑﻄﻪ اي وﺟﻮد دارد؟ ﺑﺮاي اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر، داده ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ از 57 ﺷﺮﻛﺖ ﻋﻀﻮ ﺑﻮرس اوراق ﺑﻬﺎدار ﺗﻬﺮان، در دوره زﻣﺎﻧﻲ 1382 ﺗﺎ 1388 ﺟﻤﻊ آوري ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ. روش ﻫﺎي آﻣﺎري ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺟﻬﺖ آزﻣﻮن ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻫﺎ، رﮔﺮﺳﻴﻮن ﭼﻨﺪﻣﺘﻐﻴﺮه، آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ داراي 3 ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ تاﺛﻴﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﻮدآوري ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد و استقلال هيات ﻣﺪﻳﺮه ﺑﺎ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ و ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﺳﻄﺢ ﺳﻮدآوري ﻣﻲ ﭘﺮدازد. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد بالا، ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺪﻳﺮان ﻏﻴﺮﻣﻮﻇﻒ در آن ﻫﺎ بالا ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ، ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﻛﻤﺘﺮي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺳﻮدآوري بالا ﺣﻖ اﻟﺰﺣﻤﻪ ﺣﺴﺎﺑﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 206
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی