برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1391 , دوره  5 , شماره  15 ; از صفحه 1 تا صفحه 18 .
 
عنوان مقاله: 

ﻧﻘﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ و اراﻳﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ «اطلاﻋﺎت-ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺤﻮر» ﺟﻬﺖ اراﻳﻪ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 

ﻋﻠﻲ رﻏﻢ آن ﻛﻪ ادﺑﻴﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮي ﻣﺎﻟﻲ (ﻛﻴﻔﻴﺖ) در اﺑﻌﺎد ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﻫﺎي ﭼﺸﻢ ﮔﻴﺮي داﺷﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﺣﺎل، ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ ادﺑﻴﺎت ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺣﺘﻲ در مجلات ﺑﺮﺗﺮ ﺣﺴﺎﺑﺪاري ﺟﻬﺎن، ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻣﺸﻜﻞ ﭘﺎﻳﻪ را ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻳﺠﺎد اﺑﻬﺎﻣﺎﺗﻲ در ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻲ ﮔﺮدد، ﭘﻴﺶ رو ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ. ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ، نشان ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻧﺒﻮد ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻧﻴﺰ ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺮ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و آن ﭼﻪ ﻛﻪ ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺮﺳﻮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ، رﻳﺸﻪ مشکلات ﻣﺰﺑﻮر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ دو ﻧﻈﺮﻳﻪ ﭘﻴﺸﺮو در ﺣﻮزه ﻛﻴﻔﻴﺖ، ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎ، اﺑﻬﺎﻣﺎت و ﻧﻘﺪﻫﺎﻳﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ. بعلاوه اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺎ ﭘﺎﻟﻮدن ﻣﻔﺮوﺿﺎت ﻣﺸﻜﻞ زاي زﻳﺮﺑﻨﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺟﻬﺖ از روﻳﻜﺮد «ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻣﻌﻴﻦ ﻣﺤﻮر» ﺑﻪ «اطلاعات ﻣﺤﻮر»، «ﻧﻈﺮﻳﻪ اطلاعات-ﻋﺪم اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻣﺤﻮر» را ﻃﺮاﺣﻲ و ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺟﺪﻳﺪي از ﻛﻴﻔﻴﺖ اراﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. بعلاوه ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻳﺎد ﺷﺪه، اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع را ﻛﻪ ﭼﺮا ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎي ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﺘﻮاﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺒﺎط واﺣﺪ و ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻘﻲ در ﺧﺼﻮص ﭼﻴﺴﺘﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ، روﺷﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اعتمادی، ح.، و رحمانی، ع.، و آذر، ع.، و حصارزاده، ر. (1391). ﻧﻘﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی کیﻔیﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟی و ارایﻪ ﻧﻈﺮیﻪ «اطلاﻋﺎت-ﻋﺪم اﻃﻤیﻨﺎن ﻣﺤﻮر» ﺟﻬﺖ ارایﻪ ﺗﻌﺮیﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣی کیﻔیﺖ. حسابداری مدیریت, 5(15), 1-18. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=184618Vancouver : کپی

اعتمادی حسین، رحمانی علی، آذر عادل، حصارزاده رضا. ﻧﻘﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی کیﻔیﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟی و ارایﻪ ﻧﻈﺮیﻪ «اطلاﻋﺎت-ﻋﺪم اﻃﻤیﻨﺎن ﻣﺤﻮر» ﺟﻬﺖ ارایﻪ ﺗﻌﺮیﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣی کیﻔیﺖ. حسابداری مدیریت. 1391 [cited 2021July24];5(15):1-18. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=184618IEEE : کپی

اعتمادی، ح.، رحمانی، ع.، آذر، ع.، حصارزاده، ر.، 1391. ﻧﻘﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی کیﻔیﺖ ﮔﺰارﺷﮕﺮی ﻣﺎﻟی و ارایﻪ ﻧﻈﺮیﻪ «اطلاﻋﺎت-ﻋﺪم اﻃﻤیﻨﺎن ﻣﺤﻮر» ﺟﻬﺖ ارایﻪ ﺗﻌﺮیﻒ ﻣﻔﻬﻮﻣی کیﻔیﺖ. حسابداری مدیریت, [online] 5(15), pp.1-18. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=184618. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 136 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی