برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1388 , دوره  - , شماره  4 ; از صفحه 27 تا صفحه 35 .
 
عنوان مقاله: 

اثر جايگزيني روغن آفتابگردان به جاي روغن سويا بر روي عملکرد جوجه هاي گوشتي سويه راس (جنس نر)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

به منظور بررسي تأثير بهترين سطح روغن آفتابگردان بر صفات عملکردي و بيوشيميايي خون جوجه هاي گوشتي آزمايشي با استفاده از 300 قطعه جوجه گوشتي يک روزه سويه تجاري راس (جنس نر) اجرا شد. طرح آزمايشي مورد استفاده طرح کاملا تصادفي شامل 5 تيمار و هر تيمار متشکل از 4 تکرار و هر تکرار حاوي 15 قطعه جوجه نر بود. تيمارهاي آزمايشي شامل: تيمارA يا تيمار شاهدحاوي روغن سويا به عنوان تنها منبع روغن گياهي جيره، تيمار B شامل (75% روغن آفتابگردان+ 25% روغن سويا) تيمار C شامل (50% روغن سويا+ 50% روغن آفتابگردان)، تيمار D شامل (25% روغن سويا+ 75% آفتابگردان) و تيمار E شامل 100% روغن آفتابگردان در کل دوره آزمايش بود.
نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري داده ها نشان داد در دوره آغازين، اختلاف بين ميانگين افزايش وزن جوجه ها معني دار مي باشد. در اين دوره کمترين ميانگين مربوط به تيمار
C و بيشترين ميانگين افزايش وزن مربوط به تيمار A بوده است. در دوره رشد مقايسه افزايش وزن بين ميانگين گروهها از نظر اين صفت حاکي از اختلاف معني دار بين ميانگين گروهها بود. در اين دوره تيمار A داراي بالاترين و تيمار E داراي کمترين ميانگين افزايش وزن بوده اند. در دوره پاياني و کل دوره اختلاف معني داراي مشاهده نگرديد. از نظر صفت خوراک مصرفي در دوره آغازين اختلاف معني داري بين گروه ها مشاهده نشد. در اين دوره تيمار C داراي کمترين و تيمار A داراي بالاترين خوراک مصرفي بود.
در دوره رشد مقايسه ميانگين خوراک مصرفي حاکي از اختلاف معني دار بين ميانگين گروههاي مختلف بود. در اين دوره تيمار
A داراي بالاترين و تيمار E داراي کمترين ميانگين مصرفي بودند. در دوره پاياني و کل دوره اختلاف معني داري بين تيمارهاي مختلف از نظر خوراک مصرفي ديده نشد. ضريب تبديل غذايي در دوره آغازين فقط بين تيمارهاي C و A و همچنين در دوره رشد بين همه تيمارها معني دار گرديد. اما در دوره پاياني در هيچکدام از تيمارها معني دار نگرديد. از نظر درصد ران، قلب،چربي احشايي، کبد و لوزالعمده بين ميانگين هاي تيمارهاي مختلف تفاوت معني دار نبود. در مورد درصد سينه اختلاف معني داري بين ميانگين گروههاي A و E ديده شد. تيمار E داراي کمترين و تيمار A داراي بالاترين ميانگين درصد سينه بودند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 162
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی