برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1391 , دوره  4 , شماره  1 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه شاخص هاي استرس و برخي از آنزيم هاي خون بچه ماهيان سفيد خزر تحت تاثير سم ديازينون (Rutilus frisii kutum)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی
 
چکیده: 

ديازينون آفت کشي ارگانوفسفره است که مصارف زيادي در کشاورزي و خانگي دارد و براي کنترل حشرات در خاک، گياهان، ميوه و سبزيجات مورد استفاده قرار مي گيرد. سموم ممکن است تغييرات سيتوپاتولوژيکي و رفتاري زيادي را در ماهي و ديگر ارگانيسم هاي آبزي بوجود آورند. بيشتر مطالعات سم ديازينون روي تاثير آن بر تغييرات بيوشيميايي و فيزيولوژي متمرکز شده اند و کمتر به نوسانات هماتولوژيک پرداخته اند. در اين تحقيق اثر سم ديازينون روي آنزيم کولين استراز، لاکتات دهيدروژناز، گلوکز و کورتيزول بچه ماهي سفيد بررسي گرديد. به اين منظور 120 عدد بچه ماهي با ميانگين (± انحراف معيار) وزن (1±11) گرم در 4 تيمار و 3 تکرار در نظر گرفته شد. با توجه به اينکه غلظت LC50 اين سم در آزمايشات قبلي تعيين گرديده بود، مقادير (25، 50 و 75) درصد از غلظت کشنده سم ديازينون 60 درصد بعنوان تيمارهاي مختلف اين آزمايش انتخاب گرديد. براي اضافه کردن سم، يک محلول استاندارد با غلظتهاي 6 سيسي، 12 سيسي و 18 سي سي تهيه و ميزان 25، 50 و 75 درصد از غلظت کشنده ديازينون را محاسبه کرده و توسط پيپت مدرج به وان هاي 100 ليتري حاوي ماهي اضافه گرديد. مطالعه فاکتورهاي استرس و آنزيمي در معرض سم در غلظت هاي ياد شده از LC50 نشان داد که مقادير شاخص هاي استرس (گلوکز و کورتيزول) در گروه آزمايشي بيشتر از گروه کنترل بود(P<0.05) . تفاوت معني دار آماري از لحاظ لاکتات دهيدروژناز در بين گروه آزمايشي و کنترل قابل مشاهده نبود   (P>0.05). همچنين مقدار آنزيم کولين استراز بطور معني داري کمتر از گروه شاهد گرديد (P<0.05).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 101
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی