4 SID.ir | تاثير نمك يددار بر هورمون هاي تيروئيد، يد ادرار و درجه گواتر در منطقه شهريار
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

تاثير نمك يددار بر هورمون هاي تيروئيد، يد ادرار و درجه گواتر در منطقه شهريار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 

در بررسي قبلي ما در سال 1362، گواتر بصورت فرابومي (هيپرآندميك) در شهريار وجود داشت. با توجه به اينكه 12 سال است نمك يددار در اين منطقه توزيع شده، اين بررسي جهت تاثير نمك يددار بر هورمونهاي تيروييد، يد دفعي ادرار و درجه گواتر در سال 1374 در منطقه شهريار انجام گرديد. 3164 نفر شامل 58% زن و 42% مرد از طريق نمونه گيري تصادفي در منطقه شهريار انتخاب شدند. درجات گواتر بر اساس طبقه بندي سازمان جهاني بهداشت، سنجش يد ادرار با روش هضم و اندازه گيري هورمونها با كيتهاي تجاري انجام گرديد. نتايج با يافته هاي سال 1362 مقايسه شد. شيوع گواتر در سالهاي 62 و 74 بتـرتيب در مـردان 50 و 40%، در زنـان 70 و 51% و در كـل جامعـه 60 و 47% بود. اين كاهش در هر سـه مـورد معني دار (P<0.001) بود. كاهش شيوع گواتر بخصوص در سنين پايين مشاهده شد، بترتيب براي سالهاي 62 و 74، كمتر از 6 ساله 23 در مقابل 7%؛ 6 تا 12 ساله 82 در مقابل 46%؛ و 13 تا 18 ساله 78 در مقابل 66% بود (P<0.001). ميانگين يد دفعي ادرار قبل و پس از مصرف نمك يددار 6/7±5/6 و(P<0.001) ?g/dL 18.5±13.1 بود. در بررسي سال 1362، 5/47% افراد مورد بررسي يد ادرار در حد 2 تا 5 ميكروگرم در دسي ليتر داشتند، در حالي كه در بررسي سال 1374 ميزان يد ادرار در 65%  افراد مورد بررسي بين 10 تا 25 ميكروگرم در دسي ليتر بوده است. ميانگين هورمونها قبل و بعد از مصرف نمك يددار بترتيب عبارت بودند از T4 معادل 1/1±2/9 در مقابل (NS) ?g/dL 9.3±1.9،T3  معادل 30±142 در مقابل ng/dL 154±42،(P<0.001)  و TSH  معادل 1.8±1.1 در مقابل ?U/mL 1.5±1.3، (P<0.001). فراد مورد بررسي در سال 1362 و 5/4% در سال 1374،T4 بيشتر از 12.5?g/dL داشتند. T3 بيشتر از 200ng/dL در افـراد مورد بررسـي قبل و بعد از مصرف نمك يددار 4/0 و 5/11% بود. TSH بالاتر از 5?U/ml در سال 1362، 6/0% و در سال 1374 در 9/1% افراد مورد بررسي ديده شد. موارد مثبت آنتي باديهاي ضد تيروييد تغييري نيافت. تعداد افراد مبتلا به كم كاري و پركاري تيروييد قابل اهميت نبود. نتايج اين بررسي نشان ميدهد كه مصرف نمك يددار سبب كاهش شيوع گواتر بويژه در سنين پايين و افزايش دفع ادراري يد شده است. همچنين نتايج نشان ميدهد كه مصرف نمك يددار به ميزان40ppm  در اين منطقه عوارض جانبي زيانباري به دنبال ندارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 409
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی