برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1391 , دوره  26 , شماره  5 ; از صفحه 1181 تا صفحه 1189 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه کود آبياري با کوددهي سطحي بر کارآيي مصرف آب، کود، عملکرد، اجزاي عملکرد ذرت و تلفات عمقي نيترات

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی علوم خاک، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

روش کود دهي نقش مهمي در کارآيي مصرف آب و کود، عملکرد گياه و تلفات کود ايفا مي کند. آزمايش انجام شده به صورت فاکتوريل با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در چهار تکرار در سال زراعي 1389-1388 بر روي جويچه هاي انتها باز، انجام شد. فاکتور اول شامل چهار سطح آبي (W1-4) و فاکتور دوم شامل چهار سطح کودي (N1-4) به روش کودآبياري بودند. تيمارهاي 16 گانه فوق در نهايت با روش کود دهي سطحي، مورد مقايسه قرار گرفتند. نيتروژن مورد نياز گياه از طريق کود اوره و طي چهار مرحله به خاک اضافه گرديد. 25 درصد کود مورد نياز قبل از کشت به روش مرسوم، 25 درصد در مرحله 7 برگي، 25 درصد در مرحله ساقه دهي و 25 درصد نيز در زمان سنبله دهي به صورت کودآبياري به گياه داده شد. کود مورد نياز در روش پخش سطحي دو تقسيط مساوي (قبل از کاشت و مرحله هفت برگي) و آب مورد نياز، نيز به مقدار 120 درصد توصيه آبي براي گياه فراهم گرديد. نتايج نشان داد بيشترين عملکرد و اجزاي عملکرد در تيمار 100 درصد نياز آبي و 100 درصد نياز کودي اتفاق افتاد. از طرف ديگر عملکرد در اکثر تيمارهاي کودآبياري در مقايسه با تيمار سنتي اختلاف معني داري نشان داد. مصرف کود و آب نيز تحت تاثير روش کوددهي و مقدار مصرف کود و آب قرار گرفت. بطوري که بيشترين کارآيي مربوط به سطح کودي 100 درصد و سطح آبي 100 درصد مي باشد. همچنين بررسي تلفات عمقي نيترات در خاک نشان داد که بيشترين ميزان تلفات مربوط به تيمار سنتي و به مقدار 25.1 درصد که از تمامي تيمار-هاي کود آبياري بيشتر مي باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 143
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی