برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تير 1391 , دوره  22 , شماره  90 ; از صفحه 114 تا صفحه 122 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي سطح گلوتاتيون و مالن دي آلدئيد کبد موش هاي صحرايي نر در مواجهه با فرمالدئيد گازي به شکل تحت حاد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، بزرگراه شهید چمران، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده بهداشت
 
چکیده: 

سابقه و هدف: فرمالدئيد ترکيب زيان آور شيميايي است که به طور گسترده در صنعت مورد استفاده قرار مي گيرد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي وضعيت پارامترهاي آنتي اکسيداني و ليپيد پراکسيداني بافت کبد در اثر مواجهه با فرمالدئيد گازي انجام گرفت.
مواد و روش ها: در مطالعه حاضر، تعداد 21 سر موش صحرايي نرآلبينو ويستار در سه گروه مورد استفاده قرار گرفت. که به ترتيب: 1) مواجهه با فرمالدئيد
6 ppm (14 روز و روزانه 8 ساعت)، 2) مواجهه با فرمالدئيد  12 ppm(14 روز و روزانه 8 ساعت) و 3) گروه کنترل هيچ مواجهي با فرمالدئيد نداشت. در پايان دوره 14 روزه آزمايش، پس از جراحي موش ها، نمونه هاي کبد هموژن شده به منظور بررسي تاثير فرمالدئيد بر مقدار گلوتاتيون (GSH) و مالن دي آلدئيد (MDA) به کمک دستگاه اسپکتوفتومتر مورد استفاده قرار گرفتند. و داده ها توسط آزمون ناپارامتري و در سطح معني داري کمتر از 0.05 مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفتند.
يافته ها: يافته هاي پژوهش حاضر کاهش معني دار آماري وزن نمونه ها را در گروه مواجهه يافته با فرمالدئيد
12 ppm نسبت به گروه کنترل و همچنين فرمالدئيد 6 ppm نشان داد. کاهش نسبت وزن کبد به بدن در گروه هاي مداخله نسبت به کنترل از نظر آماري به طور معني داري بيشتر بود (p<0.05). به علاوه نتايج پارامترهاي مورد اندازه گيري نشان دهنده کاهش معني دار مقدار GSH بافت کبد و افزايش مقدار MDA بافت کبد گروه هاي مواجهه يافته با فرمالدئيد نسبت به گروه کنترل بود (p<0.05). شايان ذکر است که افزايش مقدار MDA و کاهش مقدار GSH در گروه هاي تماس يافته با فرمالدئيد وابسته به دوز بودن را نشان نداد.
استنتاج: يافته هاي مطالعه حاضر نشان مي دهد که مواجهه با فرمالدئيد مي تواند منجر به بروز سميت در بافت کبد گردد. در ضمن به منظور بررسي سميت فرمالدئيد در جوامعي که به صورت شغلي در معرض مواجهه با اين عامل مي باشند، انجام تحقيقات بيشتر پيشنهاد مي گردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

خوانین، ع.، و دهقانی، ا.، و رنجبریان، م.، و رضازاده آذری، م.، و امامی آل آقا، م.، و عزیزیان، س. (1391). بررسی سطح گلوتاتیون و مالن دی آلدئید کبد موش های صحرایی نر در مواجهه با فرمالدئید گازی به شکل تحت حاد. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), 22(90), 114-122. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=179953Vancouver : کپی

خوانین علی، دهقانی اصغر، رنجبریان محمد، رضازاده آذری منصور، امامی آل آقا محمدسجاد، عزیزیان سارا. بررسی سطح گلوتاتیون و مالن دی آلدئید کبد موش های صحرایی نر در مواجهه با فرمالدئید گازی به شکل تحت حاد. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه). 1391 [cited 2021April20];22(90):114-122. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=179953IEEE : کپی

خوانین، ع.، دهقانی، ا.، رنجبریان، م.، رضازاده آذری، م.، امامی آل آقا، م.، عزیزیان، س.، 1391. بررسی سطح گلوتاتیون و مالن دی آلدئید کبد موش های صحرایی نر در مواجهه با فرمالدئید گازی به شکل تحت حاد. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران (نامه دانشگاه), [online] 22(90), pp.114-122. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=179953. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 85 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی