برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1389 , دوره  2 , شماره  1 ; از صفحه 193 تا صفحه 204 .
 
عنوان مقاله: 

واکنش لوبيا سفيد (.Phaseolus vulgaris L) به تلقيح با ريزوبيوم و کاربرد نواري کود زيستي فسفر گرانوله حاوي روي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير کود زيستي فسفر گرانوله به برخي صفات کمي، کيفي، عملکرد و اجزاي عملکرد لوبيا سفيد (Phaseolus vulgaris L.) در شهرستان مهران، در سال 1387 آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار اجرا گرديد. تيمارهاي آزمايشي شامل فاکتور استفاده از کود شيميايي فسفر (سوپرفسفات تريپل) در چهار سطح (استفاده از 25 درصد سوپرفسفات تريپل، استفاده از 50 درصد سوپرفسفات تريپل، استفاده از 75 درصد سوپرفسفات تريپل، استفاده از 100 درصد سوپرفسفات تريپل و (تيمار عدم استفاده از سوپرفسفات تريپل) و فاکتور کود زيستي فسفر گرانوله حاوي روي در دو سطح (عدم استفاده از کود زيستي فسفر و استفاده از کود زيستي فسفر) مورد استفاده قرار گرفتند. نتايج به دست آمده نشان داد که بين استفاده و عدم استفاده از کود زيستي فسفر از نظر عملکرد دانه در سطح آماري 5 درصد تفاوت معني داري مشاهده شد و بيشترين عملکرد دانه در تيمار استفاده از کود زيستي فسفر با توليد 2275.3 کيلوگرم در هکتار نسبت به عدم استفاده از کود زيستي فسفر با توليد 1675 کيلوگرم در هکتار بود. همچنين در مقادير مختلف کود سوپرفسفات تريپل نيز در سطح آماري 1 درصد اختلاف معني داري مشاهده شد که نشان دهنده اثر مقادير مختلف کود سوپرفسفات تريپل بر عملکرد دانه است که بيشترين عملکرد دانه در 75 درصد مصرف کود سوپرفسفات تريپل با متوسط 2468 کيلوگرم در هکتار بدست آمد. در بررسي اثرات متقابل سطوح کود شيميايي (سوپرفسفات تريپل) و کود زيستي فسفر از نظر بيشترين مقدار عملکرد دانه مربوط به تيمار استفاده از کود زيستي+استفاده از تيمار 75 درصد کودهاي شيميايي فسفر با عملکرد دانه 3113 کيلوگرم در هکتار بود که در مقايسه با ديگر سطوح کودي معني دار گرديد. اثرات متقابل تيمار کود زيستي و سطوح کودي در مورد صفاتي همچون وزن صددانه، ارتفاع بوته، تعداد شاخه در بوته، تعداد غلاف در بوته، شاخص برداشت، تعداد دانه در بوته، عملکرد دانه و درصد پروتئين معني دار بود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
Cite:
APA : کپی

ناظری، پ.، و کاشانی، ع.، و خاوازی، ک.، و اردکانی، م.، و میرآخوری، م.، و پورسیاه بیدی، م. (1389). واکنش لوبیا سفید (.Phaseolus vulgaris L) به تلقیح با ریزوبیوم و کاربرد نواری کود زیستی فسفر گرانوله حاوی روی. بوم شناسی کشاورزی, 2(1), 193-204. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176877Vancouver : کپی

ناظری پریسا، کاشانی علی، خاوازی کاظم، اردکانی محمدرضا، میرآخوری مجتبی، پورسیاه بیدی محمدمهدی. واکنش لوبیا سفید (.Phaseolus vulgaris L) به تلقیح با ریزوبیوم و کاربرد نواری کود زیستی فسفر گرانوله حاوی روی. بوم شناسی کشاورزی. 1389 [cited 2021April18];2(1):193-204. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176877IEEE : کپی

ناظری، پ.، کاشانی، ع.، خاوازی، ک.، اردکانی، م.، میرآخوری، م.، پورسیاه بیدی، م.، 1389. واکنش لوبیا سفید (.Phaseolus vulgaris L) به تلقیح با ریزوبیوم و کاربرد نواری کود زیستی فسفر گرانوله حاوی روی. بوم شناسی کشاورزی, [online] 2(1), pp.193-204. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=176877>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 66 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی