4 SID.ir | بررسي همبستگي تفويض اختيار و رضايت شغلي پرستاران
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي همبستگي تفويض اختيار و رضايت شغلي پرستاران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی ایلام، ایلام، ایران
 
چکیده: 

مقدمه: در سال هاي اخير، تعداد زيادي از سازمان ها ارتقاء رضايت شغلي، فرآيند توانمندسازي کارکنان و مشارکت آنها در تصميم گيري را از ضروريات موفقيت خود معرفي کرده اند. هدف از اين مطالعه حاضر تعيين ميزان همبستگي تفويض اختيار و رضايت شغلي پرستاران مي باشد.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصيفي - همبستگي بوده و نمونه ها تمامي کارکنان پرستاري بيمارستان دکتر علي شريعتي شهر اصفهان در سال 1389 بودند. ابزارهاي گردآوري داده ها شامل پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناسي، «چک ليست تفويض اختيار رونتري» «
Rowntree Delegation Checklist» که اعتبار آن به شيوه اعتبار محتوا و صوري و پايايي آن با ضريب همساني دروني 0.70 کسب گرديده و «شاخص شرح وظايف کندال و هيولين» «Kendall & Hulin Job Descriptive Index (JDI)» که در مطالعات قبلي ضريب همساني دروني آن 0.85 گزارش شده است. جهت تحليل داده ها از نرم افزار آماري SPSS نسخه 17 و از آزمون هاي آماريT  مستقل، آزمون هاي اسپيرمن جهت تعيين همبستگي متغييرها، استفاده گرديد.
يافته ها: همچنين ميانگين نمره تفويض اختيار با رضايت شغلي از نظر آماري همبستگي معني داري نداشتند (
r=-0.022، p=0.826).
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد که تفويض اختيار، ابزار مديريتي موثري در افزايش رضايت شغلي پرستاران نمي باشد. در عين حال پژوهش هاي بيشتر در اين زمينه لازم است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 134
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی