برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1390 , دوره  18 , شماره  1 ; از صفحه 103 تا صفحه 121 .
 
عنوان مقاله: 

کاربرد لجن فاضلاب و لجن فاضلاب غني شده با کود شيميايي بر برخي خصوصيات شيميايي و فعاليت آنزيم هاي فسفاتاز قليايي و اوره آز در خاک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
 
چکیده: 

به منظور بررسي سطوح و دفعات مختلف کود آلي لجن فاضلاب به همراه و بدون کود شيميايي در زمين تحت کشت ذرت بر فعاليت آنزيم فسفاتاز قليايي و اوره آز در خاک، پژوهشي در سال 1387 صورت پذيرفت. اين آزمايش به صورت اسپليت پلات در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي در 3 تکرار که فاکتور اصلي آن تيمار کودي (=T1 تيمار شاهد بدون مصرف کود شيميايي و آلي، =T2 تيمار با مصرف کود شيميايي (سولفات پتاسيم، سوپر فسفات تريپل و اوره به ترتيب 100، 120 و 225 کيلوگرم در هکتار)، =T3 20 تن لجن فاضلاب در هکتار، 20=T4 تن لجن فاضلاب در هکتار + نصف کود شيميايي T2، =T5 40 تن لجن فاضلاب در هکتار، =T6 40تن لجن فاضلاب در هکتار + نصف کود شيميايي T2) و فاکتور فرعي سال کوددهي، 1 سال کوددهي (سال 85)، 2 سال کوددهي (سال 85 و سال 86)، 3 سال کوددهي (سال 85، سال 86 و سال 87) انجام شد. 60 روز پس از کوددهي در سال 1387، از عمق 20-0 سانتي متري از سطح خاک نمونه برداري صورت پذيرفت (کود آلي در زمان کاشت مصرف شد). نتايج نشان داد که ماده آلي خاک با افزايش دفعات مصرف با لجن فاضلاب به صورت معني داري نسبت به تيمار شاهد افزايش يافت.افزايش مقدار و دفعات کاربرد با لجن فاضلاب باعث افزايش نيتروژن کل نيز گرديد، همچنين با افزايش سطح و دفعات کوددهي ميزان پتاسيم و فسفر قابل جذب نيز افزايش يافتند، به طوري که در بيش تر موارد با تيمار شاهد اختلاف معني دار مشاهده شد. فعاليت دو آنزيم اوره آز و فسفاتاز قليايي با افزايش کود آلي و دفعات کوددهي با تيمار شاهد در بيش تر موارد اختلاف معني داري داشتند. بيش ترين ميزان عناصر غذايي K، P، نيتروژن کل و همچنين بالاترين ميزان فعاليت آنزيمي در تيمار 40 تن لجن فاضلاب در هکتار با نصف کود شيميايي مصرف شده مشاهده گرديد. بين فعاليت آنزيمي و ماده آلي، نيتروژن کل، فسفر، پتاسيم قابل جذب همبستگي معني داري مشاهده شد. بنابراين کاربرد لجن فاضلاب ضمن افزايش کربن آلي، نيتروژن کل، فسفر و پتاسيم قابل جذب موجب افزايش فعاليت آنزيم هاي خاک شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 187
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی