3 SID.ir | اثر اتانول بر ساختار بافتي جيرو س دندانه اي هيپوکامپ درموش سوري صرعي شده
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اثر اتانول بر ساختار بافتي جيرو س دندانه اي هيپوکامپ درموش سوري صرعي شده

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* سبزوار، جنب پلیس راه، دانشکده پزشکی سبزوار
 
چکیده: 

زمينه و هدف: هيپوکامپ نقش مهمي درحافظه کوتاه مدت دارد و يکي از مکان هاي توليد نورون در بالغين محسوب مي شود لذا بررسي تاثير اتانول در اين ناحيه مهم است. هدف ا ز اين مطالعه بررسي اثر اتانول بر ساختار بافتي جيروس دندانه اي هيپوکامپ درحيوانات صرعي شده موش سوري مي باشد.
مواد و روش کار: دراين مطالعه موش هاي سوري در محدوده وزني 25تا 30 گرم به وسيله پنتيلن تترازول صرعي شده سپس بصورت تصادفي با دوزهاي متفاوت (0.5، 1 و 2 گرم الکل به ازاي هر کيلوگرم وزن حيوان) داخل صفاقي تزريق شد. هيپوکامپ حيوانات پس از دوره درمان، خارج شد و بعد از پاساژ بافتي و مقطع گيري اسلايدها با هماتوکسيلين ائوزين رنگ آميزي و با ميکروسکوپ نوري
Motic ونرم افزار Advanced motic plus2 بطور تصادفي چهل ميدان انتخاب و شمارش نورون هاي سالم در آنها انجام گرفت. داده ها با آناليز واريانس يک طرفه با استفاده ازتست هاي دانت و دانکن تجزيه و تحليل شدند. با روش ايمونوهيستوشيمي با استفاده از Caspase 3 ميزان مرگ سلول هاي نا حيه هيپوکامپ نيز بررسي شد.
يافته ها: تست دانت که براي ميانگين گروه هاي تجربي با گروه شاهد استفاده شد کاهش معني دار آماري را از نظر تعداد نورون در گروه هايي که الکل بادوز
0.5g/kg به مدت 7 يا 21 روز دريافت کردند نشان نداد (به ترتيب P=0.41 و P=0.07). درحالي که در گروه هايي که الکل با دوز 1g/kg به مدت 7 يا 21 روز دريافت کرده اند در مقايسه با گروه شاهد کاهش معني داري را نشان دادند (به ترتيب P=0.014 و P=0.007). همچنين بين گروهي که دوز 2g/kg الکل تزريق مي شد با گروه شاهد اين اختلاف معني دار بود (P<0.001). آپوپتوز تعداد زيادي از نورون هاي هيپوکامپ در دوز 2g/kg الکل مشاهده شد.
نتيجه گيري: کاهش تعداد نورون هاي جيروس دندانه هيپوکامپ با افزايش دوز و مدت زمان مصرف اتانول در حيوانات صرعي شده رابطه دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی