برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

پيش بيني وقوع يخبندان هاي تابشي با استفاده از حداقل داده هاي هواشناسي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 

در بخش كشاورزي از ميان انواع يخبندان ها يخبندان تابشي، به لحاظ فراواني وقوع و امکان حفاظت موثر توسط روش هاي فعال، از اهميت زيادي برخوردار است. بنابراين پپش بيني دقيق دماي حداقل، با استفاده از يک مدل پيش بيني تجربي با امکان کاليبره شدن براي شرايط محلي و کاربري آسان و همچنين برآورد ساعتي ميزان تغييرات دما (روند) طي شب هايي با رخداد يخبندان تابشي، جهت تعيين زمان شروع و پايان روش هاي حفاظت فعال ضروري به نظر مي رسد. در اين راستا، هدف اين تحقيق پيش بيني دماي حداقل با استفاده از يک مدل ساده رگرسيوني و برآورد روند تغييرات دما طي چنين شب هايي است. در اين پژوهش با استفاده از داده هاي ساعتي ايستگاه سينوپتيک مشهد در ماه هاي ژانويه، فوريه و مارس طي دوره آماري 2010-1999، ضمن تفکيک يخبندان هاي تابشي از فرارفتي، با استفاده از دماي نقطه شبنم، دماي خشک دو ساعت بعد از غروب خورشيد و دماي حداقل روز بعد، مدل پيش بيني دماي حداقل ارايه گرديد. سپس روند تغييرات ساعتي دما طي اين شب ها پيش بيني شد. مقدار ضريب همبستگي مربوط به داده هاي دماي حداقل مشاهده شده و پيش بيني شده توسط مدل (0.93)، حاکي از اطمينان معني دار در سطح 99 درصد مي باشد. همچنين مقدار ريشه دوم ميانگين مربعات خطا (RMSE) براي مدل ارايه شده، 1.63 درجه سانتي گراد و ميزان پيش بيني مجاز اين مدل 76 درصد به دست آمد. در بررسي پيش بيني روند دما طي يخبندان هاي تابشي سال 2010، مقدار RMSE به طور متوسط 0.7 درجه سانتي گراد و ضريب همبستگي نيز در سطح 0.01 معني دار بوده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
Cite:
APA : کپی

انصاری، ح.، و کوهی، م.، و صالح نیا، ن. (1391). پیش بینی وقوع یخبندان های تابشی با استفاده از حداقل داده های هواشناسی. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), 26(1), 114-126. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=172744Vancouver : کپی

انصاری حسین، کوهی منصوره، صالح نیا نسرین. پیش بینی وقوع یخبندان های تابشی با استفاده از حداقل داده های هواشناسی. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی). 1391 [cited 2021April12];26(1):114-126. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=172744IEEE : کپی

انصاری، ح.، کوهی، م.، صالح نیا، ن.، 1391. پیش بینی وقوع یخبندان های تابشی با استفاده از حداقل داده های هواشناسی. آب و خاک (علوم و صنایع کشاورزی), [online] 26(1), pp.114-126. Available at: <https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=172744>. 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 115 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی