برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1383 , دوره  57 , شماره  2 ; از صفحه 339 تا صفحه 352 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي قابليت داده هاي ماهواره لندست 7 در برآورد تاج پوشش و توليد گياهي (مطالعه موردي: منطقه نيمه استپي حنا - سميرم)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی دانشگاه تهران
 
چکیده: 

به منظور بررسي توانايي دادهاي رقومي سنجنده ETM+ در برآورد تاج پوشش و توليد گياهي، داده هاي ماهواره لندست 7 مربوط به خرداد ماه 1380، منطقة نيمه استپي حنا - سميرم در استان اصفهان مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. دراين تحقيق اطلاعات مربوط به پوشش كل، پوشش گندميان و فورب ها و توليد كل متعلق به 450 پلات در قالب 45 واحد نمونه برداري جمع آوري شد. به منظور تعيين مختصات واحدهاي نمونه برداري و تطابق آنها با پيكسل هاي مربوطه از دستگاه مكان ياب (GPS) استفاده گرديد. عمل تطابق هندسي داده هاي ماهواره اي با نقشه هاي توپوگرافي رقومي 1:25000 به روش استفاده از نقاط كنترل زميني و با دقت معادل 0,5 پيكسل انجام گرديد. پس از انجام عمل تطابق هندسي، شاخص هاي گياهي متداول و شاخص هاي گياهي مناسب مناطق خشك و باندهاي تلفيقي حاصل از ادغام به روش پاسخ طيفي و تبديل فضاي رنگ ايجاد شد. سپس با استفاده از فايل برداري نقاط نمونه گيري صحرايي، ارزش رقومي باندهاي اصلي و شاخص هاي تركيبي در محل قطعات نمونه استخراج گرديد. برای بررسي روابط همبستگي و انتخاب مدل هاي مناسب، ابتدا هر يك از متغيرهاي: درصد كل پوشش، پوشش گندميان، پوشش فورب ها و توليدكل به عنوان داده هاي زميني و ميانگين ارزش رقومي نه پيكسل باندهاي ETM1 تا ETM5 و  ETM7و شاخص هاي گياهي مربوط به نقاط نمونه برداري استخراج و به عنوان داده هاي ماهواره اي وارد نرم افزارآماري 9 گرديد . سپس با روش رگرسيون خطي تجزيه و تحليل لازم انجام پذيرفت. نتايج نشان دهنده همبستگي معني دار بين داده هاي ماهواره اي با مشخصه هاي گياهي (پوشش و توليد) مي باشد. در اين ميان باند چهار سنجنده ETM+ با ضريب همبستگي 0.66و اشتباه معيار 4 بيشترين همبستگي را با تاج پوشش كل نشان ميدهد . همچنين اين باند و شاخص تركيبي VNIR2 باضريب همبستگي 0.56 و اشتباه معيار 1.8 و 3.2 بيشترين همبستگي را با پوشش پهن برگان علفي نشان مي دهد. در خصوص تاج پوشش گندميان، باند ETM5 با ضريب همبستگي 0.6 و اشتباه معيار 2.2 بيشترين همبستگي را نشان مي دهد. همچنين باند تلفيقي  HYB4با ضريب همبستگي 0.52و اشتباه معيار 6.3 بيشترين رابطه را با توليد كل نشان مي دهد. با تكيه بر نتايج حاصل از اين تحقيق مي توان استفاده از باند طيفي  ETM4و شاخص هاي گياهي HYB2 و  VNIR4را جهت برآورد تاج پوشش گياهي و توليد در مناطق مشابه توصيه نمود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 291
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی