نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر دانش کشاورزان گندم کار پيرامون مديريت آب زراعي (مطالعه موردي: شهرستان مشگين شهر)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه برنامه ریزی روستایی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، ایران
 
چکیده: 
هدف کلي اين تحقيق بررسي عوامل اجتماعي و اقتصادي موثر بر دانش کشاورزان گندم کار شهرستان مشگين شهر، پيرامون مديريت آب زراعي مي باشد. تحقيق حاضر از نوع توصيفي، تحليلي مي باشد که با استفاده از روش پيمايشي انجام گرفته است. جامعه آماري مورد نظر را کليه کشاورزان گندم کار در شهرستان مشگين شهر تشکيل دادند. حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران 185 نفر تعيين شد. روايي صوري پرسشنامه با کسب نظرات صاحب نظران در دانشگاه و کارشناسان اجرايي مربوطه به دست آمد و پس از انجام يک مطالعه راهنما و آزمون پايايي پرسشنامه ضريب کرونباخ آلفا 0.82 حاصل شد. در نهايت نتايج حاصل از آزمون هاي آماري مختلف نشان داد که بين دانش کشاورزان گندم کار و مديريت آب زراعي رابطه معني داري وجود دارد. نتايج حاصل از تحليل رگرسيون چندمتغيره نشان داد که متغيرهاي مستقل عضويت در تعاوني، ميزان اراضي کشت گندم، استفاده از خدمات ترويجي، ميزان مشارکت اجتماعي، سطح تحصيلات، عضويت در تعاوني، ميزان عملکرد و ميزان اراضي آبي قادرند 0.27 درصد از تغييرات متغير وابسته دانش کشاورزان گندم کار پيرامون مديريت آب زراعي را تبيين کنند. در انتها با توجه به تحليل نتايج، پيشنهاداتي کاربردي نيز ارايه شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

حیدری ساربان، و. (1390). بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر دانش کشاورزان گندم کار پیرامون مدیریت آب زراعی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر). پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 4(4 (پیاپی 16)), 96-111. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=171754Vancouver : کپی

حیدری ساربان وکیل. بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر دانش کشاورزان گندم کار پیرامون مدیریت آب زراعی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر). پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. 1390 [cited 2022August13];4(4 (پیاپی 16)):96-111. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=171754IEEE : کپی

حیدری ساربان، و.، 1390. بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر دانش کشاورزان گندم کار پیرامون مدیریت آب زراعی (مطالعه موردی: شهرستان مشگین شهر). پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, [online] 4(4 (پیاپی 16)), pp.96-111. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=171754. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 182 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی