برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاییز 1381 , دوره  55 , شماره  3 ; از صفحه 341 تا صفحه 355 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط بين گروه هاي اكولوژيك گياهي در آشكوب علفي با عوامل رويشگاهي (مطالعه موردي: جنگل هاي ميان بند نكا)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 

به منظور شناسايي گروه هاي اكولوژيك گياهي و يافتن الگوي پراكنش آنها در زمينه خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك و عوامل فيزيوگرافيك، منطقه اي به مساحت 8 هكتار از ارتفاع 690 تا 800 متر از سطح دريا در جنگل هاي ميان بند نكا انتخاب شد. براي شناسايي و طبقه بندي پوشش گياهي، از 214 قطعه نمونه ثابت مربعي براساس روش ضرايب فراواني - چيرگي براون - بلانكه استفاده شد. گروه هاي اكولوژيك گياهي با استخراج داده هاي عناصر رويشي به روشهاي تجزيه و تحليل خوش هاي(TWINSPAN)  و رسته بندي (DCA)، شناسايي شدند. براي تهيه نقشه هاي پراكنش گروه هاي اكولوژيك گياهي و مدل رقومي ارتفاع (DEM) از سيستم اطلاعات جغرافيايي (GIS) استفاده گرديد. مقايسه نقشه پراكنش گروه هاي اكولوژيك گياهي و نقشه هاي شيب، جهت و ارتفاع نشان داد كه بين گروه هاي گياهي و جهت هاي جغرافيايي ارتباط معني داري وجود دارد، اما بين گروه هاي گياهي با شيب رابطه معني داري مشاهده نشد. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل رسته بندي بين گروه هاي اكولوژيك گياهي و قطعات نمونه اي كه گونه هاي گياهي در آن گروه پراكنش دارند، تركيب فلورستيكي مشخصي را نشان مي دهد. به منظور بررسي رابطه بين گروه هاي اكولوژيك گياهي حاصل از تجزيه و تحليل TWINSPAN و خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك، نمونه برداري از لايه هاي آلي و معدني با توجه به نحوه پراكنش گروه هاي اكولوژيك گياهي و شكل زمين انجام شد. از خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك شامل درصد ماده آلي، رطوبت، آهك، وزن مخصوص ظاهري N, P, K, C براي تجزيه و تحليل مولفه هاي اصلي (PCA) استفاده شد. نتايج اين تجزيه و تحليل نشان داد كه در گروه اول اكولوژيك شامل گونه هاي Parrotia persica، Ficus carica، Cerasus avium، Danae racemosa، عامل حاصلخيزي خاك در افق هاي آلي و معدني، در گروه سوم شامل Oplismenus undulatifolius، Diospyrus lotus و همچنين گروه چهارم شامل گونه هاي Galanthus transcaucasicus، Lamium album، Cyclamen coum مجموع خصوصيات فيزيكي و شيميايي خاك (عامل حاصلخيزي) در تجمع اين گروه هاي گياهي از اهميت بيشتري برخوردارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 173
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی