برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارتباط دعا با سلامت رواني و عملكرد شغلي كاركنان فني صنايع مهمات سازي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* تهران، چهارراه پاسداران، گروه صنایع مهام، مرکز طب کار و درمان
 
چکیده: 

هدف: اين پژوهش با هدف بررسي رابطه ميان به کارگيري دعا در زندگي روزمره با سلامت رواني و عملکرد شغلي کارکنان فني گروه صنايع مهمات سازي تهران انجام شده است.
روش: آزمودني هاي پژوهش 304 نفر مرد بوده اند که به شيوه تصادفي انتخاب شده بودند
. ميانگين سني آنان 38.9 سال (انحراف معيار 8) و ميانگين سالهاي خدمت آنان 18 سال (انحراف معيار 8.04) بوده است. بيشترين درصد آزمودني ها (42.1%) تحصيلات ابتدايي داشتند. داده هاي پژوهش به کمک پرسشنامه سلامت عمومي (GHQ-28)، پرسشنامه دعا و پرسشنامه عملکرد شغلي گردآوري شده و به کمک روشهاي آماري توصيفي، ضريب همبستگي پيرسون، آزمون t و تحليل واريانس يکطرفه مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند.
يافته
ها: يافته ها نشان داد که بهره گيري از دعا با سلامت رواني آزمودنيها رابطه معني داري دارد و با افزايش استفاده از دعا، سلامت رواني آنها نيز افزايش يافته است. همچنين به کارگيري دعا با خرده مقياسهاي اضطراب و افسردگي پرسشنامه سلامت عمومي رابطه معني داري نشان داده است. به بيان ديگر افزايش بکارگيري دعا با کاهش نمره هاي اضطراب و افسردگي همراه بوده است.
نتيجه: دعا با سلامت رواني ارتباط دارد، اما دعا
با عملکرد شغلي و عملکرد شغلي با سلامت رواني رابطه ندارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 234
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی