مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مطالعه مزرعه اي اثر بخشي كودهاي ميكروبي فسفاته حاوي ميكرو ارگانيزمهاي حل كننده فسفات بر عملكرد كمي و كيفي ذرت

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است