برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي فراواني اضافه وزن و چاقي در زنان مراجعه کننده به مراکز بهداشتي درماني شهر همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مامایی، مرکز تحقیقات مادر و کودک، دانشگاه علوم پزشکی همدان
 
چکیده: 

مقدمه و هدف: شيوع اضافه وزن و چاقي در دنيا خصوصا در کشورهاي در حال توسعه افزايش يافته است. چاقي يک مشکل مهم سلامتي است زيرا مي تواند سبب بيماريهاي مزمن گردد. هدف از اين مطالعه تعيين فراواني اضافه وزن و چاقي و عوامل مرتبط با آن در زنان شهر همدان بود.
روش کار: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي با استفاده از نمونه گيري تصادفي چند مرحله اي تعداد 400 نفر از زنان در سنين باروري از مراکز بهداشتي و درماني انتخاب و داده ها از طريق پرسشنامه جمع آوري گرديد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماري
spss/16 و آزمونهاي آماري رگرسيون، آناليز واريانس تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: نتايج اين پژوهش نشان مي دهد 34.3 درصد در گروه سني 30- 26 سال، 51.7 درصد داراي تحصيلات زيرديپلم، 85.5 درصد خانه دار بودند. بر اساس شاخص توده بدني 33.7 درصد زنان داراي اضافه وزن و 15.8 درصد چاق بودند. عوامل خطر مرتبط با اضافه وزن و چاقي در زنان به ترتيب شامل، عدم تحرک فيزيکي، تماشاي تلويزيون و مصرف غذاهاي آماده بود. يافته ها نشان داد بين چاقي با نوع تغذيه، شيوه پخت، تعداد بارداري ارتباط معني داري وجود داشت
(P<0.05). هم چنين بر اساس مدل رگرسيون متغيرهاي موثر بر اضافه وزن و چاقي، کار با کامپيوتر (CI; 8.881) و مصرف تنقلات (CI; 3.824) بوده است.
نتيجه نهايي: ميزان فراواني اضافه وزن در زنان 33.7 درصد و چاقي 15.8 درصد بوده است بر اساس مدل رگرسيون متغيرهاي موثر بر اضافه وزن و چاقي کار با کامپيوتر و مصرف تنقلات بود. لذا برنامه هاي آموزشي جهت ارتقاء عادات بهداشتي و سبک زندگي سالم توصيه ميگردد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 140
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی