مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

آلودگي و منابع آلاينده آب رودخانه انگوران چاي در استان زنجان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است