مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

لزوم توجه به مديريت آموزشي در نظام آموزشي ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است