برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1390 , دوره  1 , شماره  4 ; از صفحه 37 تا صفحه 58 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي ميزان رضايت و اهميت عوامل موثر بر اثربخشي آموزش هاي الکترونيکي از ديدگاه کارکنان (مطالعه موردي: بانک سامان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه شهید بهشتی / گروه علوم تربیتی، دانشگاه شهید بهشتی
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش، ارزيابي ميزان اهميت چهار فاکتور فن آوري، محتوا، مدرس و شيوه هاي يادگيري بر ميزان اثربخشي دوره هاي الکترونيکي و نيز ميزان رضايت از آنها از ديدگاه کارکنان بود. جامعه آماري شامل 110 نفر از کارکنان بانک سامان در سراسر ايران، که در دوره هاي الکترونيکي برگزار شده در سال 1390 شرکت کرده اند، بود. از بين اين افراد به روش نمونه گيري تصادفي ساده، نمونه اي به تعداد 86 نفر طبق جدول مورگان انتخاب گرديد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف تحقيق، کاربردي و از لحاظ نحوه جمع آوري داده ها، توصيفي از نوع پيمايشي مقطعي مي باشد. ابزار اصلي گردآوري داده ها، منابع کتابخانه اي و پرسش نامه محقق ساخته دو وجهي در مقياس ليکرت بود. داده هاي به دست آمده از پرسش نامه ها با استفاده از آماره هاي آمار توصيفي (ميانگين، درصد، فراواني، انحراف معيار) و آمار استنباطي (خي دو، ضريب همبستگي پيرسون، آزمون ناپارامتري فريدمن) با کمک نرم افزار SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج به دست آمده از تحليل هاي انجام شده نشان داد که هر چهار عامل نامبرده، در اثربخشي دوره هاي الکترونيکي نقش کليدي دارند که به ترتيب اولويت عبارت اند از: کيفيت و شيوه هاي يادگيري با ضريب همبستگي 0.699، نوع فن آوري با ضريب همبستگي 0.654، محتواي دوره هاي الکترونيکي با ضريب هبستگي 0.573 و مدرس با ضريب همبستگي .0.398

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 130
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی